UMOWA LICENCYJNA

OFERTA PUBLICZNA

O zawarciu Umowy Licencyjnej

     UWAGA!!! Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Licencyjnej oznacza podjęcie zobowiązań wymienionych w niniejszej Umowie i przyjęcie na siebie odpowiedzialności, jakie narzuca na Licencjobiorcę wspomniana Umowa. Poprzez wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Licencjobiorca oświadcza, że wszelkie pola i zapytania zostały wypełnione przez niego osobiście i dobrowolnie. Licencjobiorca oświadcza także, że ukończył 21 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych jako osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, strony internetowej etc., w imieniu której zawiera niniejszą Umowę, tym samym biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za zawarcie umowy i wszelkie tego konsekwencje.

     Proszę zauważyć, że treść poniższej Oferty Publicznej, a co za tym idzie także warunki Umowy, obowiązuje w momencie jej otrzymania i wyrażenia zgody na Zawarcie Umowy. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany lub aktualizacji treści oferty w dowolnym czasie, w którym to wypadku tylko i wyłącznie najnowsza wersja będzie aktualna.

     Na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania Licencjobiorcy przez AIHelps LLC, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem na Ukrainie pod numerem 37641284, dane konta bankowego: 26002052763343, „Pryvat Bank”, Ukraina; reprezentowaną przez Adama Golovenko, Prezesa Zarządu (zwanego dalej „Licencjodawcą”) w celu umożliwienia instalacji i korzystania z Oprogramowania podmiotów trzecich.

1. DEFINICJE

1.1  Dla potrzeb interpretacji Oferty Publicznej ustala się znaczenie następujących pojęć:

• Umowa – umowa licencyjna zawarta pomiędzy Stronami poprzez zgodę na Zawarcie Umowy. Jakiekolwiek odniesienia do Umowy (paragrafów lub ustępów Umowy) w Ofercie oznacza korespondujące odniesienie do Oferty (jej paragrafu lub ustępu) i/lub jej warunków. Pełny tekst Umowy zawierający warunki i klauzule niniejszej Oferty jest dostępny dla Licencjobiorcy po wyrażeniu zgody na Zawarcie Umowy przez konto użytkownika Licencjobiorcy na portalu AIHelps.

• Zawarcie Umowy – całkowita i jednoznaczna zgoda Licencjobiorcy na warunki Oferty i zasady korzystania z Oprogramowania wyrażona poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych Oferty oraz specjalnej tabeli przygotowanej przez Licencjodawcę.

• Strony – Licencjodawca i Licencjobiorca łącznie; osobno zwani „Stroną”.

• Oprogramowanie – całość programów komputerowych wraz z pozostałymi elementami zapisana na fizycznym nośniku (włącznie z formą elektroniczną).

• AIHelps – platforma internetowa zapewniająca dostęp do oprogramowania i usług przeznaczonych do prowadzenia małych przedsiębiorstw w sektorze zdrowia i urody (np. stomatologia, siłownie, usługi kosmetyczne) zlokalizowana na Stronie Internetowej. AIHelps zostało wyprodukowane przez Licencjodawcę i jest jego własnością oraz znajduje się na jego serwerze. Dostęp do i użytkowanie AIHelps są możliwe poprzez różnorakie systemy i urządzenia. AIHelps to oprogramowanie stworzone do zarządzania małym biznesem, operujące głównie poprzez bazy danych do celów administracyjnych napisane przez AIHelps, w skład których wchodzą m.in. aplikacje wspierające działanie Strony Internetowej, dokumentacja AIHelps, bazy danych i/lub wszystkie inne pliki zawarte w pakiecie oprogramowania AIHelps oraz funkcje pozwalające Licencjobiorcy uzyskać dostęp do Oprogramowania i baz danych. Oprogramowanie AIHelps może być użytkowane poprzez pobranie Oprogramowania przez klienta na swoje urządzenie (instalacja własna) lub przez rejestrację w trybie online na Stronie Internetowej i użytkowanie zdalne. Programy komputerowe składające się na Oprogramowanie, tak jak i pozostałe integralne elementy Oprogramowania AIHelps, podlegają prawu autorskiemu i mogą być użytkowane przez podmioty trzecie tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy Licencyjnej zawartej z Licencjodawcą.

• Licencjobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zapoznała się z warunkami niniejszej Oferty Publicznej i wyraziła na nie zgodę. Szczegółowe dane Licencjobiorcy będą wymienione w wersji Umowy w druku na podstawie informacji udzielonych na stronie Licencjodawcy.

• Sublicencjobiorca – każda osoba fizyczna, która otrzymała dostęp i prawo do użytkowania AIHelps od Licencjobiorcy poprzez utworzenie przez Licencjobiorcę osobistego konta użytkownika dla Sublicencjobiorcy niezbędnego do korzystania ze wspólnych baz danych AIHelps. Takie osoby fizyczne nie posiadają praw do Oprogramowania innych niż udzielone w Umowie Licencjobiorcy i oparte na opłacie subskrypcji.

• Podmiot Gospodarczy –  to albo Licencjobiorca albo przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo operujący w sektorze zdrowia i urody (np. stomatologia, usługi fitness, zabiegi kosmetyczne) należycie reprezentowany przez następującego Licencjobiorcę: salon piękności „_________”, z siedzibą pod adresem ______, z numerem identyfikacyjnym ___ zarządzający następującymi salonami piękności: _____________ . Poniżej pojęcie „Licencjobiorcy” będzie zawierało w sobie pojęcie „Podmiotu Gospodarczego” z wyjątkiem ustępów, w których wyraźnie zaznaczono rozróżnienie pomiędzy tymi pojęciami.

• Baza danych – oddzielna kolekcja danych wprowadzonych, zarządzanych, aktualizowanych i używanych przez Licencjobiorcę w systemie AIHelps. Baza lub dowolna liczba Baz Danych jest integralną częścią AIHelps. Bazy Danych mogą być przechowywane na dysku twardym czy serwerze Licencjobiorcy (hosting własny) lub na serwerze AIHelps (przechowywanie danych w chmurze), według preferencji Licencjobiorcy. W zależności od wyboru rodzaju przechowywania danych

• Usługi Dodatkowe – wszelkie usługi dodatkowe świadczone przez Licencjodawcę dla Licencjobiorcy, m.in. prace rozwojowe nad produktem, projektowanie produktu, programowanie. Usługi Dodatkowe są przedmiotem oddzielnego porozumienia pomiędzy Stronami, które może być dołączone do niniejszej Umowy jako załącznik. 

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Licencjodawca udziela niewyłącznych praw do korzystania ze swojej własności intelektualnej (licencji) na Oprogramowanie AIHelps, które jako program komputerowy w formie w platformy online wymaga od Licencjobiorcy zarówno praw licencyjnych jak i opłaty za użytkowanie według taryfy określonej Umową.  

2.2 Niewyłączna licencja na objęte prawem autorskim oprogramowanie AIHelps jest udzielana Licencjobiorcy na podstawie Umowy Licencyjnej i nie zależy ona od użytkowania przez klienta osobiście lub zdalnie, jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w Umowie, ale zawiera tylko i wyłącznie następujące prawa:

– prawo Licencjobiorcy do korzystania z AIHelps według własnego uznania i na własne ryzyko zgodnie z ustaleniami Umowy, które wykluczają prawo do ingerencji w kod źródłowy Oprogramowania, zmiany w elementach programu AIHelps oraz jego integralnych częściach i usunięcie AIHelps częściowo lub całkowicie, bez uprzedniego pozwolenia pisemnego na takie czynności od Licencjodawcy; Licencjobiorca ma jednak prawo do zmiany, aktualizacji i usunięcia Baz Danych stworzonych przez Licencjobiorcę lub jego Sublicencjobiorców w programie AIHelps;

– prawo do korzystania z AIHelps w sposób dozwolony w ramach niniejszej Umowy tj. zgodny z odpowiednimi standardami, licencją i ustawodawstwem Ukrainy oraz z uniknięciem zamieszczania informacji i obiektów (włącznie z linkami kierującymi do takowych), które mogą naruszyć prawa i interesy podmiotów trzecich. Zobowiązanie to obejmuje także korzystanie ze strony internetowej Licencjobiorcy i/lub Podmiotu Gospodarczego przez Licencjobiorcę, Podmiot Gospodarczy lub podmioty trzecie i powinno znaleźć się w warunkach korzystania ze strony internetowej Licencjobiorcy;

– prawo do korzystania z funkcji AIHelps nabytych według niniejszej Umowy, zarówno w prowadzeniu prywatnej działalności jak i reprezentowaniu Podmiotu Gospodarczego oraz w działalności gospodarczej podmiotów trzecich;

– prawo do upublicznienia Oprogramowania, w sposób który pozwoli przedstawicielom Licencjobiorcy uzyskać dostęp do Oprogramowania z każdego miejsca i w dowolnej porze, włączając dostęp przez Internet etc.;

– prawo do włączenia Baz Danych utworzonych z pomocą AIHelps w utwory objęte prawem autorskim należące wyłącznie do Licencjobiorcy lub Podmiotu Gospodarczego oraz które będą używane przez Licencjobiorcę lub Podmiot Gospodarczy w ich własnej działalności gospodarczej, z wyłączeniem sytuacji, gdy wyżej wymienione prawa autorskie zostaną zdane przez Licencjobiorcę na rzecz osób trzecich, kiedy to należy wystąpić o pisemne porozumienie pomiędzy Stronami w sprawie Baz Danych zawartych w danym utworze;

– prawo do odmówienia dostępu do Oprogramowania jakimkolwiek podmiotom trzecim w dowolnej liczbie osób, wyłączając Licencjodawcę i osoby fizyczne, które uzyskały licencję do Oprogramowania lub otrzymały zezwolenie Licencjodawcy na jego użytkowanie;

– prawo do generowania danych rejestracyjnych (login i hasło) przez Licencjobiorcę dla Sublicencjobiorców, którzy w ten sposób mogą otrzymać dostęp do AIHelps.

Strony zgadzają się, że aktualizacje oprogramowania AIHelps mogą zajść nieprawidłowo lub z opóźnieniem w sposób niekontrolowany przez Strony. Takie sytuacje, jak także błędy systemowe z nimi związane, nie zostaną uznane za naruszenie Umowy lub gwarancji przez Licencjodawcę.

2.2.1. W wypadku korzystania przez Licencjobiorcę z wersji AIHelps przechowywanej w chmurze, ma on dodatkowo następujące prawa:

– prawo do dostępu administracyjnego do swoich Baz Danych w AIHelps;

– prawo do korzystania z najnowszej wersji Oprogramowania włącznie z wszelkimi aktualizacjami, jeśli takie są przewidziane i wprowadzone w życie przez Licencjodawcę;

– prawo do korzystania z Usługi Dodatkowej przechowywania danych w centrum danych Licencjodawcy w ramach taryfy przedstawionej poniżej;

2.2.2. W wypadku korzystania przez Licencjobiorcę z wersji AIHelps w hostingu własnym, ma on dodatkowo następujące prawa:

– prawo do przechowywania Baz Danych z AIHelps na komputerze lub serwerze Licencjobiorcy lub Podmiotu Gospodarczego i posiadania takiego samego prawa administracyjnego jak w wypadku wersji w chmurze, lecz w sposób, który nie łamie praw i nie zaprzecza interesom Licencjodawcy;

– prawo odinstalować i/lub usunąć Bazy Danych z komputera lub serwera Licencjobiorcy lub Podmiotu Gospodarczego, co będzie się równało z utratą praw do danych zapasowych przechowywanych przez Licencjodawcę.

2.3. Prawa autorskie do AIHelps zostały nabyte przez Licencjodawcę jako wynik pracy pracowników lub zleceniobiorców, wszystkie prawa zastrzeżone.

3. GWARANCJA

W ramach niniejszej Umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego prawa do swojej własności intelektualnej i gwarantuje, co następuje:

3.1. Licencjodawca jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do AIHelps lub uzyskał niezbędne zezwolenia od właścicieli praw autorskich i jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy.

3.2. Z datą opublikowania Oferty wyłączne prawa autorskie do AIHelps nie są przedmiotem sporu na drodze prawnej lub przedmiotem roszczeń żadnych podmiotów trzecich.

3.3. Umowa nie zapewnia Licencjobiorcy autorskich praw majątkowych do oprogramowania AIHelps ani wyłącznych praw autorskich, ani żadnych innych praw nie wymienionych wyraźnie w ustępie 2.2 niniejszej Umowy.

3.4. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Licencjodawca zapewnia Usługi Dodatkowe w zgodzie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej Licencjodawcy lub w oddzielnej umowie.

3.5. W przypadku wersji z własnym hostingiem Licencjodawca nie może zagwarantować pełnej funkcjonalności AIHelps lub Baz Danych (przechowywanych na dysku Licencjobiorcy) po tym, jak te zostały pomyślnie zainstalowane.

3.6. Licencjodawca nie gwarantuje, że wszystkie oczekiwania i życzenia Licencjobiorcy co do AIHelps i korzystania z Oprogramowania zostaną bezwzględnie spełnione.

3.7. Z wyjątkiem warunków gwarancji wyraźnie wymienionych w niniejszej Umowie Licencjodawca nie udziela żadnych ukrytych lub napomkniętych gwarancji w ramach Umowy i otwarcie zaprzecza jakimkolwiek roszczeniom gwarancyjnym związanym ze spełnieniem przez AIHelps lub Usługi Dodatkowe konkretnych celów Licencjobiorcy lub Podmiotu Gospodarczego, jak również związanych z zastosowaniem AIHelps do konkretnych celów i działalności. Licencjodawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za spełnienie oczekiwań Licencjobiorcy lub podmiotów trzecich, tudzież adekwatność AIHelps do preferencji Licencjobiorcy.

3.8. Oprogramowanie AIHelps oferowane w ramach niniejszej Umowy dostarczane jest „w obecnym stanie” – w związku z tym pod żadnym wypadkiem nie może ono być uznane za wadliwe, nieprawidłowo opisane lub różne od demo zaprezentowanego przez Licencjodawcę czy widzianego przez Licencjobiorcę. Efektywne i zgodne z przeznaczeniem działanie AIHelps nie oznacza efektywnego działania poszczególnych narzędzi, modułów, Baz Danych czy innych integralnych części oddzielnie od Oprogramowania AIHelps i nie musi pokrywać się z celami, dla których zakupił je Licencjobiorca lub Podmiot Gospodarczy.

3.9. Z wyjątkiem ustępów 4.1.2., 4.4.7. i 4.5.4. żaden fragment Umowy nie upoważnia żadnej ze Stron do korzystania z nazwy handlowej, znaków towarowych, nazwy domeny lub innych znaków i symboli rozpoznawczych drugiej Strony. Takie upoważnienie może zostać nadane tylko i wyłącznie w wyniku pisemnego porozumienia pomiędzy Stronami. Niezależnie od powyższego Licencjobiorca zobowiązuje się umieścić wzmiankę o Licencjodawcy jako właścicielu praw autorskich do AIHelps na stronie internetowej, na której AIHelps jest używany w wersji przechowywanej w chmurze lub z hostingiem własnym. Wzmianka ta ma przyjąć następującą formę, wymieniając nazwę handlową i adres strony internetowej Licencjodawcy: “All rights reserved. LLC AIHelps, https://aihelps.com/” (““Wszystkie prawa zastrzeżone. LLC AIHelps, https://aihelps.com/”).

3.10. Strony zgadzają się, że wszelkie relacje i zobowiązania pomiędzy Licencjobiorcą i jego klientami lub osobami fizycznymi wspomnianymi w Bazie Danych znajdują się poza zakresem niniejszej Umowy i tylko Licencjobiorca będzie odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi na zapytania klientów.

3.11. Niewyłączna licencja na oprogramowanie AIHelps, która jest przedmiotem niniejszej Umowy, zostanie uznana za udzieloną Licencjobiorcy przez Licencjodawcę od dnia podpisania Umowy na pełen okres jej ważności. Strony zgadzają się nie podpisywać zaświadczenia o akceptacji praw autorskich.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

4.1. Licencjodawca jest uprawniony do:

4.1.1. Otrzymywania opłaty za korzystanie z AIHelps zgodnie z warunkami Umowy.

4.1.2. Korzystania z nazwy handlowej Licencjobiorcy jako klienta usług Licencjodawcy w materiałach promocyjnych włączając: materiały informacyjne, publikacje, treści online i treści w druku. Licencjodawca może także publikować na swojej stronie linki do strony internetowej Licencjobiorcy i innych stron korzystających z AIHelps.

4.1.3. Wyrażenia prośby o zamieszczenie linku do Strony Internetowej Licencjodawcy na stronie internetowej Licencjobiorcy i w innych źródłach korzystających z AIHelps.

4.2.Licencjodawca jest zobowiązany:

4.2.1. Udzielić Licencjobiorcy niewyłącznych praw autorskich do oprogramowania AIHelps zgodnie z warunkami i zakresem szczegółowo opisanym w niniejszej Umowie, bez roszczeń ze strony podmiotów trzecich.

4.2.2. Dostarczyć Licencjobiorcy aktualizacje i najnowszą wersję AIHelps, jeśli takowe zostaną wprowadzone w życie.

4.2.3. Dostarczyć wsparcie techniczne w korzystaniu z AIHelps na życzenie Licencjobiorcy, za dodatkową opłatą i po podpisaniu oddzielnego porozumienia.

4.2.4. Pełnić usługi hostingowe dla Licencjobiorcy tylko i wyłącznie zgodnie z zasadami opublikowanymi na Stronie Internetowej Licencjodawcy i w wypadku, kiedy Licencjobiorca wybiera wariant przechowywania danych w chmurze na serwerze Licencjodawcy.

4.2.5. Służyć Licencjobiorcy radą przy instalacji oprogramowania AIHelps w wersji przechowywania danych w chmurze lub zainstalować AIHelps za dodatkową opłatą, jeśli Licencjobiorca wybierze wariant z hostingiem własnym.

4.3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do:

4.3.1. Sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy przekazania kopii AIHelps lub części AIHelps podmiotom trzecim.

 

4.3.2. Udzielenia kopii AIHelps podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie z wyłączeniem wypadków opisanych w ustępie 2.2. niniejszej Umowy.

4.4. Licencjobiorca jest uprawniony do:

4.4.1. Rozwijania i upubliczniania własnych produktów z pomocą AIHelps i Baz Danych.

 

4.4.2. Korzystania z AIHelps na własne ryzyko.

 

4.4.3. Wyboru wariantu przechowywania danych: hosting własny lub przechowywanie w chmurze w centrum danych AIHelps; tj. wyboru między własnym serwerem/dyskiem twardym Licencjobiorcy lub serwerem Licencjodawcy.

 

4.4.4. Uzyskania dostępu administracyjnego do AIHelps, jeśli Licencjobiorca wybierze przechowywanie w chmurze.

 

4.4.5. Zarządzania kopią AIHelps i Baz Danych na serwerze lub dysku Licencjobiorcy, jeśli wybierze on wariant z własnym hostingiem danych. Licencjobiorca nie jest pod żadnym pozorem uprawniony do działania wbrew prawom Licencjodawcy lub podmiotów trzecich.

 

4.4.6. W wypadku roszczeń lub pozwów sądowych przeciwko Licencjodawcy w związku z korzystaniem z AIHelps przez Licencjobiorcę, Podmiot Gospodarczy, Sublicencjobiorcę lub w związku z prawami nadanymi Licencjobiorcy w ramach niniejszej Umowy – Licencjobiorca jest zobowiązany do reprezentowania interesów Licencjodawcy wobec powyżej wspomnianych roszczeń lub pozwów oraz do zwrotu Licencjodawcy kosztów i strat wynikających lub mogących wyniknąć z danej sytuacji na podstawie rachunku wystawionego przez Licencjodawcę.

 

4.4.7. Korzystania w materiałach promocyjnych Licencjobiorcy z nazwy targowej Licencjodawcy jako dostawcy oprogramowania AIHelps oraz z logo AIHelps m.in. w materiałach informacyjnych, publikacjach, treściach online i w druku.

4.5. Licencjobiorca jest zobowiązany do:

4.5.1. Uiszczenia opłaty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Umowie.

 

4.5.2. Nieudostępniania, nieprzekazywania i niesprzedawania praw własności nadanych przez Licencjodawcę w ramach Umowy podmiotom trzecim, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie.

 

4.5.3. Korzystania z AIHelps i praw własności do AIHelps wyłącznie w zakresie praw udzielonych Licencjobiorcy w ustępie 2.2. Umowy.

 

4.5.4. Opublikowania linku do Strony Internetowej Licencjodawcy na stronie internetowej i innych źródłach Licencjobiorcy korzystających z AIHelps oraz do wspomnienia produktów Licencjobiorcy, które powstały z pomocą AIHelps.

 

4.5.5. Ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie informacje udzielane Licencjodawcy i zagwarantowanie, że Licencjobiorca ma wiążące pozwolenia na korzystanie z danych, m.in. danych osobowych klientów, które Licencjobiorca i Sublicencjobiorca wprowadzają do Baz Danych i programu AIHelps.

 

5. ZASADY UISZCZANIA OPŁAT

5.1. Licencjobiorca nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty przez pierwszych 14 dni korzystania z AIHelps; jest to okres przeznaczony wyłącznie do testowania i zapoznania się z produktem. Bazy Danych z okresu próbnego AIHelps zostaną przekazane Licencjobiorcy tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty za subskrypcję. Okres próbny może zostać powtórzony, jednak Bazy Danych nie mogą być przeniesione z jednego okresu próbnego na następny.

5.2. Po każdym terminie płatności następuje pięciodniowy okres kredytowania. Opłata za okres kredytowania zostaje uwzględniona w następnej opłacie.

5.3. Licencjobiorca jest zobowiązany uiścić opłatę tantiemową za uzyskanie niewyłącznych praw autorskich do AIHelps w wysokości uzgodnionej przez Strony w niniejszej Umowie. Opłata tantiemowa jest adekwatna, sprawiedliwa i pełna, obejmuje ona wszystkie płatności, które Licencjobiorca uiści na rzecz Licencjodawcy za prawa autorskie do Oprogramowania oraz opłatę za uzyskanie wersji do wariantu hostingu własnego według warunków przedstawionych w Umowie. Licencjobiorca jest zobowiązany do obliczenia i uiszczenia opłat podatkowych za wszelkie opłaty wynikające z Umowy zgodnie z ustawodawstwem danego kraju.

5.4. Wszystkie opłaty powinny zostać uiszczone przez Licencjobiorcę zgodnie z warunkami opłaty dla odpowiedniej taryfy przedstawionymi na Stronie Internetowej Licencjodawcy: https://beautyprosoftware.com/price/. Licencjodawca nie jest zobowiązany wystawić dodatkowych faktur.

5.5. Wszelkie opłaty zawarte w tej Umowie zostaną uiszczone po odprowadzeniu obowiązujących wedle ustawodawstwa w mocy podatków. Każda ze Stron pokryje koszty prowadzenia swojego rachunku bankowego i inne koszty związane z opłatą.

5.6. Zwrot kosztów za opłaty pokrywające prawa do użytkowania AIHelps lub Usług Dodatkowych może zostać rozpatrzony po przesłaniu przez Licencjobiorcę specjalnej prośby na adres Licencjodawcy wymieniony poniżej w ustępie 10.5. Zwrot opłaty zostanie dokonany tylko i wyłącznie w wypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków w okresie od daty opłaty do daty zwrotu opłaty:

5.6.1. Opłata za AIHelps lub Usługi Dodatkowe nie została w pełni pobrana przez Licencjodawcę z konta Licencjobiorcy – w takim wypadku Strona, która nie dokonała pełnej opłaty, jest podmiotem zwrotu kosztów;

5.6.2. Opłata została otrzymana przez Licencjodawcę;

5.6.3. Licencjobiorca nie ma długów wobec Licencjodawcy – jeśli Licencjobiorca ma dług, opłata, której zwrotu się domaga, zostanie wykorzystana na pokrycie długu;

5.6.4. Licencjobiorca przekazał Licencjodawcy dane do przelewu oraz inne dane, o które prosił lub może poprosić Licencjodawca.

5.7. Licencjobiorca może zażądać zwrotu środków za opłatę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wykonania zapłaty bez względu na podany powód dla takiego zwrotu.

5.8. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego została dokonana opłata przez Licencjobiorcę lub jakiekolwiek inne konto podane w formularzu prośby o zwrot, pod warunkiem że wszelkie koszty transakcji zostaną pokryte przez Licencjobiorcę.

5.9. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 120 dni kalendarzowych od dnia złożenia odpowiedniego powiadomienia.

 

6. KLAUZULA  POUFNOŚCI

6.1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy informacji poufnych wobec podmiotów trzecich oraz do przetwarzania udostępnionych informacji wyłącznie w celu w jakim zostały im powierzone

6.2. Informacje poufne uwzględniają warunki niniejszej Umowy, dokumenty oraz informacje przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie w jakiejkolwiek formie, należące do jednej ze Stron, wykorzystywane oraz uzyskane przez Stronę w trakcie wykonywania zobowiązań wymaganych przez Umowę. Termin informacje poufne obejmuje pomysły, koncepcje, plany biznesowe, wynalazki, odkrycia, receptury, procesy technologiczne, rozwiązania projektowe, prototypy, przykłady produktów, udoskonalenia, aplikacje, dane techniczne i technologiczne, nazwy, kod źródłowy, dane z baz danych bez względu na to, czy są one opatentowane, zarejestrowane lub w inny sposób chronione prawem autorskim.

6.3. Strony zgadzają się nie zdradzać tajemnicy informacji poufnych podmiotom trzecim w trakcie trwania Umowy oraz w ciągu pięciu lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

6.4. Zasady zachowania poufności nie obowiązują:

6.4.1. informacji, które są powszechnie znane oraz informacji, które znane były Stronie przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę;

6.4.2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo do ich posiadania i ujawnienia;

6.4.3. informacji ujawnionych przez Stronę w wyniku bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Strony mogą podpisać oddzielną umowę o poufności lub analogiczny dokument. W takim wypadku umowa ta będzie przeważać nad niniejszą Umową.

6.6. Przechowywanie danych i Baz Danych na serwerze AIHelps w żadnym wypadku nie może być uznane za złamanie zasad poufności.

6.7. Licencjobiorca jest jedyną stroną ponoszącą odpowiedzialność za poufność w wypadku przechowywania danych w chmurze.

 

7. KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ

7.1. Siła wyższa w niniejszej Umowie jest zdefiniowana jako zamieszki, wojny, strajki i inne wstrząsy polityczne, pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe oraz inne okoliczności, włącznie ze zmianą przepisów Ukrainy, których Strony nie mogły przewidzieć, na które Strony nie miały wpływu i które odbyły się niezależnie od woli Strony lub Stron.

7.2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się ze swoich zobowiązań w wypadku okoliczności klasyfikujących się jako wpływ siły wyższej.

7.3. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wydarzenia. W dodatku Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, podejmie niezbędne kroki, aby zminimalizować negatywne efekty działania siły wyższej.

7.4. W wypadku okoliczności siły wyższej trwających ponad 6 miesięcy w sposób uniemożliwiający Stronie wywiązanie się z niniejszej Umowy, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez wysłanie odpowiedniego powiadomienia na piśmie drugiej Stronie. Umowę uważa się za nieważną w dniu otrzymania takiego zawiadomienia przez Stronę.

 

8. OBOWIĄZKI STRON

8.1. Prawa autorskie wymienione w niniejszej Umowie zostają nadane Licencjobiorcy tylko i wyłącznie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w określonym terminie. W wypadku nieuiszczenia opłaty szczegółowo opisanej na stronie https://beautyprosoftware.com/price/ Licencjodawca ma prawo natychmiastowo wypowiedzieć Umowę pod warunkiem, że takie wypowiedzenie jest zgodne z warunkami Umowy.

8.2. Strony zobowiązują się do opłacenia rekompensaty w wypadku złamania przez Strony klauzuli poufności przedstawionej w niniejszej Umowie lub oddzielnej umowie o poufności w wysokości ustanowionej przez drugą Stronę.

8.3. Licencjobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o jakichkolwiek roszczeniach podmiotów trzecich przeciwko Licencjobiorcy w związku z faktem korzystania  z praw autorskich nadanych przez Umowę (w żadnym wypadku nie obowiązują roszczenia w związku ze sposobem lub celem użytkowania). Pokrycie kosztów i strat wiążących się z takimi roszczeniami oraz odpowiedzialność za spory prawne jest zobowiązaniem Licencjodawcy. W razie okoliczności opisanych w powyższym ustępie Licencjodawca zobowiązuje się zwrócić Licencjobiorcy koszty wynikające z tych okoliczności.

8.4. Licencjodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Licencjobiorcę w wypadku jakichkolwiek roszczeń, skarg i przewodów sądowych podmiotów trzecich przeciwko Licencjodawcy w związku z użytkowaniem prawa autorskiego nadanego w ramach Umowy. Pokrycie kosztów i strat wiążących się z takimi roszczeniami oraz odpowiedzialność za spory prawne jest zobowiązaniem Licencjobiorcy. W razie okoliczności opisanych w powyższym ustępie Licencjobiorca zobowiązuje się zwrócić Licencjodawcy koszty wynikające z tych okoliczności.

8.5. Strony zgadzają się, że Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za Licencjobiorcę w ramach niniejszej Umowy.

 

9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

9.1. Relacje między Stronami nieokreślone w niniejszej Umowie zostaną uregulowane obecnym ustawodawstwem Ukrainy.

9.2. Strony zobowiązują się rozstrzygnąć spory, które mogą pojawić się w trakcie wypełniania zobowiązań Umowy, negocjacjami.

9.3. W okolicznościach, gdy spory pomiędzy Stronami w kwestiach wypełniania zobowiązań Umowy nie mogą zostać rozstrzygnięte drogą negocjacji, zostaną one skierowane na drogę sądową na Ukrainie zgodnie z ukraińskim prawem procesowym.

 

10. CZAS TRWANIA UMOWY I ZASADY JEJ WYPOWIADANIA

10.1. Umowa wchodzi w życie z datą podpisania przez Licencjobiorcę podpisem elektronicznym. Żadne dodatkowe warunki nie są wymagane do uprawomocnienia Umowy. Strony zgadzają się, że w wypadku prośby jednej ze Stron może zostać sporządzona kopia Umowy w druku z podpisem własnoręcznym i pieczątką, jeśli Strona posiada pieczątkę, oraz wysłana w liczbie jednej kopii dla każdej Strony.

10.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub zaktualizowana tylko i wyłącznie w wyniku obopólnej zgody Stron wyrażonej na piśmie, jeśli nie stwierdzono inaczej w Umowie.

10.3. Umowa może zostać wypowiedziana przez:

– Licencjobiorcę lub Licencjodawcę według obecnego ustawodawstwa Ukrainy;

– Licencjobiorcę w dowolnym momencie poprzez wysłanie Licencjodawcy zgłoszenia o wypowiedzenie Umowy i usunięcie danych Licencjobiorcy ze Strony Internetowej Licencjodawcy i Oprogramowania, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie ma długów pieniężnych wobec Licencjodawcy; w takim wypadku Umowa zostaje wypowiedziana w dniu, kiedy Licencjodawca zadecyduje zastosować się do zgłoszenia Licencjobiorcy;

– Licencjodawcę, jeśli Licencjobiorca złamał warunki Umowy; w takim wypadku Umowa zostaje uznana za nieważną od dnia otrzymania powiadomienia przez Licencjobiorcę;

– Licencjodawcę w dowolnym momencie i według własnego uznania;

– obopólne porozumienie Stron.

10.4. W razie wypowiedzenia Umowy wszelkie środki pieniężne znajdujące się na wirtualnym koncie Licencjobiorcy w AIHelps pozostaną własnością Licencjodawcy i nie zostaną zwrócone.

10.5. Korespondencja dotycząca Umowy odbywa się pisemnie drogą mailową. Wiadomości zostają uznane za dostarczone natychmiast po wysłaniu do adresata, jeśli nie pojawi się komunikat o błędzie w odpowiedzi na wysłanego maila.

W tym celu Strony powinny korzystać z następujących danych kontaktowych:

Adres E-mail Licencjodawcy – info@aihelps.com;

Adres E-mail Licencjobiorcy – _______________.

W wypadku niedostarczenia wiadomości e-mail do adresata, pomimo że została ona wysłana na prawidłowy adres e-mail, jest ona uznana za dostarczoną, jeśli adres e-mail adresata był wykorzystany w komunikacji między Stronami co najmniej raz wcześniej i nie wyświetliły się żadne komunikaty o błędzie w odpowiedzi na wysłanie wiadomości.

 

11. INNE POSTANOWIENIA

11.1. Wszelkie poprawki do Ustawy zostaną sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron w sposób opisany w ustępie 10.1. powyżej.

11.2. Wszystkie warunki Umowy zostały sporządzone przez Strony w sposób nienaruszający prawa kraju, gdzie obowiązuje Umowa. Jeśli którykolwiek z warunków Umowy zostanie uznany przez sąd lub inną instytucję o odpowiednim autorytecie prawnym za nieważny w określonych wypadkach, nie oznacza to, że warunek ten jest nieważny w każdym wypadku. Jeśli którykolwiek z warunków Umowy zostanie uznany przez sąd lub inną instytucję o odpowiednim autorytecie prawnym za w ogóle nieważny bądź niezgodny z prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków Umowy lub Umowę jako całość.

11.3. Niniejsza Umowa została sporządzona i zawarta przez wszystkie Strony, co świadczy o dobrowolnym, świadomym i zgodnym z prawem przekazaniem danych przez Licencjobiorcę w celu zawarcia Umowy. Licencjodawca jest uprawniony do przechowywania, użytkowania, archiwizowania i usunięcia tych danych, włącznie z danymi osobistymi Licencjobiorcy oraz danymi osobistymi podmiotów trzecich i danymi podmiotów gospodarczych włączonymi do Baz Danych przy użyciu AIHelps.

11.4. Zawarcie niniejszej Umowy oznacza także zgodę Licencjobiorcy na zasady Warunków Korzystania z Usługi (znajdujące się na Stronie https://aihelps.com/terms-and-conditions/) oraz Polityki Prywatności (znajdującej się na Stronie https://aihelps.com/privacy-policy/). Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać zasad obydwu wyżej wymienionych dokumentów.

11.5. Jeśli Umowa została wydrukowana, jest ona sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących kopiach w języku polskim – jedna dla każdej ze Stron. Wersja elektroniczna Umowy posiada jedną kopię znajdującą się na Stronie Internetowej Licencjodawcy, którą Licencjobiorca ma prawo wydrukować wedle własnego uznania.