AIHelps (dalej zwany „AIHelps”) to platforma internetowa zapewniająca dostęp do oprogramowania i usług przeznaczonych do prowadzenia małych przedsiębiorstw w sektorze zdrowia i urody (np. stomatologia, siłownie, usługi kosmetyczne) zlokalizowana na stronie internetowej https://aihelps.com/ (dalej zwanej „Stroną Internetową”). W celach korzystania ze Strony Internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usług i wyrażenie na nie zgody.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Zakres Umowy

1.1. Poniższe Warunki Korzystania z Usług dotyczą korzystania ze Strony Internetowej AIHelps oraz dostępu do Oprogramowania i innych produktów na niej zawartych, które podlegają prawnie zasadom Warunków Korzystania z Usług (dalej zwanych „Warunkami”), a także odpowiedniemu ustawodawstwu.

1.2. Termin „Oprogramowanie” odnosi się do oprogramowania przeznaczonego do zarządzania małym biznesem, operującego głównie poprzez bazy danych do celów administracyjnych, napisanego przez AIHelps, w skład którego wchodzą m.in. aplikacje wspierające działanie Strony Internetowej, dokumentacja AIHelps, bazy danych i/lub wszystkie inne pliki zawarte w pakiecie Oprogramowania AIHelps oraz funkcje pozwalające Ci uzyskać dostęp do Oprogramowania przechowywanego na Twoim komputerze bądź przechowywanego na Serwerze AIHelps (dalej zwanym „Serwerem”) w trybie zdalnym poprzez urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu.

 

1.3. Poniższe Warunki obowiązują w użytkowaniu całej Strony Internetowej i wszystkich elementów tam zawartych (wyłączając linki do innych stron internetowych). Warunki będą obowiązywały dla przyszłych elementów Strony (wyłączając linki do innych stron internetowych), jeśli nie stwierdzono przeciwnie w niniejszych Warunkach.

2. Zmiany w Warunkach

2.1. AIHelps zastrzega sobie prawo do zmiany poniższych Warunków w dowolnym momencie.

2.2. Prosimy o okresowe sprawdzanie, czy w Warunkach nie zaszły zmiany. Korzystanie ze Strony Internetowej po zmianie Warunków jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na te zmiany.

2.3. Aktualna wersja Warunków zamieszczona na Stronie Internetowej jest prawnie obowiązująca w momencie korzystania ze Strony. Wyrażasz zgodę na aktualizowanie Warunków na Stronie bez oddzielnego powiadomienia wysłanego osobiście do Ciebie, w związku z czym AIHelps nie ma obowiązku powiadamiać Cię o jakichkolwiek zmianach w Warunkach.

3. Korzystanie z Oprogramowania i Strony Internetowej

3.1. Oprogramowanie AIHelps może zostać pobrane na Twój komputer (instalacja własna przez klienta) bądź możesz zarejestrować się przez Internet i uzyskać dostęp zdalny. W wypadku instalacji na własnym urządzeniu, klient przechowuje bazy danych związane z Oprogramowaniem AIHelps na własnym serwerze lub dysku twardym. W wypadku rejestracji na dostęp zdalny dane te będą przechowywane na Serwerze. AIHelps spełnia swoje zobowiązania wymienione w ustępie 4.1. Warunków tylko wobec baz danych przechowywanych na Serwerze. W zależności od sposobu przechowywania danych użytkownik ma różne rodzaje praw. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych w Umowie Licencyjnej, z którą musisz się zapoznać i wyrazić na nią zgodę, aby uzyskać dostęp do Oprogramowania. Bez względu na rodzaj przechowywania danych uzyskasz konto użytkownika, do którego dostęp masz tylko Ty. Dostęp jest zapewniony przy użyciu danych z rejestracji przy pierwszej instalacji Oprogramowania.

3.2. Przez pierwszych 14 dni korzystanie z Oprogramowania odbywa się w celach testowych i jest darmowe. Korzystanie z Oprogramowania po tym okresie jest odpłatne. Bazy danych z okresu próbnego mogą zostać przekazane użytkownikowi tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu opłaty. Okres próbny może zostać powtórzony, jednak bazy danych nie mogą zostać przekazane z jednego okresu próbnego na drugi.

3.3. Po każdym terminie płatności następuje pięciodniowy okres kredytowania. Opłata za okres kredytowania zostaje uwzględniona w następnej opłacie.

3.4. Wyrażasz wyraźną zgodę na używanie Strony Internetowej i Oprogramowania na własne ryzyko i rozumiesz, że Strona Internetowa i Serwer z dostępem do niej są dostarczane „w stanie obecnym”.

3.5. AIHelps i jego spółki zależne oraz partnerzy zastrzegają, że nie dają żadnych gwarancji odnoszących się do korzystania ze Strony i Oprogramowania, włącznie z gwarancją rentowności, zdatności do konkretnych celów i braku naruszenia, chyba że jest to wyraźnie przewidziane w niniejszych Warunkach lub innych dokumentach (ofercie publicznej, Polityce Prywatności etc.) na Stronie Internetowej.

Bez ograniczenia ogólności poniższych punktów AIHelps oraz jego spółki zależne, partnerzy i licencjobiorcy nie gwarantują, że:

(a)  użytkowanie Strony Internetowej i Oprogramowania spełni Twoje oczekiwania oraz,

(b)  że użytkowanie Strony Internetowej i Oprogramowania będzie się odbywało bez przeszkód, na czas, bezpiecznie i bez problemów, oraz,

(c)  że dane użytkowania dostarczone przez Stronę i Oprogramowanie będą trafne.

Wszelkie przejścia na strony, do których są na Stronie Internetowej odnośniki w formie linków, odbywa się według Twojego własnego uznania i na własne ryzyko. Stanowisz jedyny podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo opuszczenia Strony Internetowej i prawowitość strony znajdującej się pod danym linkiem oraz jej treść.

3.6. W trakcie użytkowania Strony lub Oprogramowania AIHelps nie jesteś upoważniony/a do używania programów szpiegujących, szkodliwego oprogramowania etc.

3.7. Jesteś uprawniony/a do zapoznania się ze wszystkimi danymi na Stronie, do których masz swobodny dostęp. Dane te są przeznaczone tylko i wyłącznie do celów informacyjnych.

3.8. Jesteś w pełni odpowiedzialny/a za wszelkie dane, jakie Nam dostarczasz i gwarantujesz, że masz wystarczające pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych, które wprowadzasz do lub przetwarzasz w Oprogramowaniu i na Stronie Internetowej w jakikolwiek sposób, oraz że odpowiesz na wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w związku z powyższymi danymi.

3.9. Ponosisz pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo opuszczenia Strony Internetowej poprzez wejście w link na stronę internetową podmiotów trzecich oraz odpowiedzialność za prawowitość danej strony i jej treści.

3.10. AIHelps rezerwuje prawa do automatycznego monitorowania korzystania z Oprogramowania i związanych z tym odpowiednich środków. Środki te obejmują usunięcie Twojego konta z Oprogramowania, jeśli nie jest ono używane przez ponad trzy kolejne miesiące.

 

4. Obowiązki Spółki

4.1. AIHelps dostarcza ciągłe usługi administracji baz danych, wersje zapasowe, ochronę baz danych przed wirusami i problemami ze sprzętem, na których znajdują się wspomniane bazy danych, oraz ochronę przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich. Jeśli bazy danych znajdują się na serwerze lub dysku twardym Klienta, AIHelps zapewnia wsparcie techniczne w użytkowaniu tych baz na tyle, na ile to możliwe, nie gwarantuje jednak ich poprawnego działania, tworzenia wersji zapasowych ani rozwiązywania problemów, które gwarantuje w wypadku przechowywania baz danych na Serwerze.

4.2. Strona Internetowa operuje 24 godziny na dobę bez znaczących przerw, Spółka zastrzega sobie jednak prawo do zamknięcia dostępu dwa dni w miesiącu w celach aktualizacji i konserwacji Strony.

4.3. AIHelps dokłada wszelkich starań, aby zapobiec nieupoważnionemu manipulowaniu Stroną Internetową, nie gwarantuje on jednak, że starania te zawsze zakończą się sukcesem. W związku z powyższym AIHelps nie gwarantuje, że materiały na Stronie Internetowej będą zawsze wolne od błędów i zbywa się odpowiedzialności za takie błędy. Ponadto, AIHelps nie gwarantuje dostępu do Strony Internetowej i Oprogramowania, jeśli posiadasz nieodpowiedni sprzęt, niewystarczający dostęp do Internetu lub gdy dostęp do Strony Internetowej jest odmówiony w Twojej lokalizacji, niezależnie od powodów odmowy.

4.4. Dane, których udzielasz przy rejestracji online i w czasie korzystania ze Strony Internetowej i Oprogramowania, włącznie z danymi rejestracji, będą wykorzystane do identyfikacji i korespondencji z Tobą, obejmującej wysyłanie wiadomości o naturze i treści zgodnej z prawem, które możesz odrzucić w każdym momencie.

4.5. AIHelps dokłada rozsądnych starań, aby dostarczyć rzetelnych i aktualnych informacji od razu za pierwszą ich publikacją na Stronie Internetowej. Błędy typograficzne i inne mogą się jednak pojawić pomimo tych starań. W związku z tym AIHelps nie gwarantuje, że Strona Internetowa jest wolna od błędów i zbywa się odpowiedzialności za dane błędy.

4.6. Jeśli zauważysz błędy na Stronie Internetowej, prosimy o poinformowanie AIHelps; jesteśmy otwarci na uwagi i spostrzeżenia ze strony klientów. Pomimo że AIHelps nie zobowiązuje się poprawić żadnych informacji ani cech produktu na Stronie Internetowej lub w Oprogramowaniu, AIHelps zastrzega sobie prawo do zmian, usunięcia lub innego uporządkowania jakiegokolwiek lub wszystkich elementów Strony i Oprogramowania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia dla klienta.

 

5. Obowiązku Użytkownika

5.1. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie tajemnicy Twoich danych do autoryzacji dostępu/rejestracji, włączając nazwę użytkownika i hasła. Zobowiązujesz się do używania danych rejestracyjnych zgodnie z Warunkami wyraźnie przedstawionymi w niniejszym dokumencie i niekorzystania z danych rejestracyjnych, do których nie jesteś upoważniony/a. Zdajesz sobie sprawę, że Serwer i Oprogramowanie przechowują wiele danych poufnych. W związku z tym zobowiązujesz się niezwłocznie powiadomić AIHelps w razie uzyskania nieupoważnionego dostępu do baz danych podmiotów trzecich i innych podmiotów gospodarczych oraz natychmiast przestać z nich korzystać bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

5.2. Podejmujesz odpowiedzialność za działania dokonane, używając Twojego hasła i nazwy użytkownika. Zobowiązujesz się niezwłocznie powiadomić AIHelps w razie nieuprawnionego dostępu do Twojego hasła lub nazwy użytkownika, bądź innego naruszenia bezpieczeństwa danych.

5.3. Zobowiązujesz się nie korzystać ze Strony Internetowej w sposób, który może zniszczyć, chwilowo wyłączyć, przeciążyć lub uszkodzić Serwer lub sieci do niego podłączone, bądź wpłynąć negatywnie na użytkowanie Strony Internetowej przez podmioty trzecie.

5.4. Oświadczasz, że AIHelps nie jest odpowiedzialny za straty, których możesz doświadczyć w wyniku korzystania przez Ciebie lub AIHelps ze Strony Internetowej i Oprogramowania.

5.5. Na Stronie Internetowej znajduje się komunikator AIHelps (dalej zwany „Komunikatorem”). Prosimy o korzystanie z Komunikatora wyłącznie w celu uprzejmej rozmowy, udzielenia wyjaśnienia lub pytań o wsparcie.

Celowe lub niecelowe wykazywanie braku szacunku i obrażanie podmiotów trzecich lub grup podmiotów trzecich jest zabronione. Wiadomości marketingowe lub zaburzające rozmowę na Komunikatorze są zabronione. AIHelps zastrzega sobie prawo do odebrania Ci dostępu do Komunikatora w wypadku wyżej wymienionych obraźliwych zachowań.

 

6. Klauzula Poufności

6.1. AIHelps podejmuje rozsądne z handlowego punktu widzenia kroki w celu ochrony wszystkich informacji uzyskanych od Naszych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem i użytkowaniem podmiotów trzecich. Ponadto, AIHelps okresowo dokonuje przeglądu swoich środków bezpieczeństwa. Pomimo tego żadna strona internetowa nigdy nie jest w stanie absolutnie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji.

6.2. Kwestie pozyskiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych są regulowane oddzielnym dokumentem – Polityką Prywatności. Możesz przeczytać naszą Politykę Prywatności, która wiąże się z Warunkami, na Stronie Internetowej https://aihelps.com/privacy-policy.

6.3. W ramach niniejszych Warunków wyrażasz zgodę na automatyczne pobieranie informacji o Twojej lokalizacji. Wszelkie inne informacje przechowywane i przetwarzane przez AIHelps zostały przez Ciebie przekazane osobiście lub zebrane w publicznej domenie.

6.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z Oprogramowania, nadajesz AIHelps prawo do wykorzystywania Twojego znaku towarowego/logo/nazwy handlowej/nazwy przedsiębiorstwa/strony internetowej Twojej organizacji/kraju siedziby na Naszej stronie lub w Oprogramowaniu w celu pokazania, że korzystasz lub korzystałeś/aś z Oprogramowania.

 

7. Prawa majątkowe; Prawa autorskie; Znaki towarowe

7.1. Serwer i Oprogramowanie przedstawione na Stronie Internetowej nie są przeznaczone do swobodnego użytku. Wszystkie prawa zastrzeżone.

7.2. Korzystanie z produktów i usług AIHelps nie nadaje Ci praw autorskich do własności intelektualnej AIHelps, włącznie ze znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami handlowymi, logo i innymi oznaczeniami marki.

7.3. Wyżej wymieniona własność intelektualna jest własnością AIHelps i podmiotów trzecich, którym została nadana licencja praw autorskich przez AIHelps.

7.4. Nic zawartego na Stronie Internetowej nie powinno być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa autorskich, z wyjątkiem praw, jakie uzyskujesz poprzez rejestrację i uzyskanie dostępu do Oprogramowania. Korzystanie z własności intelektualnej AIHelps jest dozwolone tylko i wyłącznie za pisemną zgodą AIHelps lub podmiotów trzecich, które posiadają prawa autorskie do Oprogramowania.

8. Wymówienie Warunków

8.1. AIHelps zastrzega sobie prawo do wymówienia niniejszych Warunków jednostronnie i natychmiastowo oraz do odmówienia użytkownikowi dostępu do Strony Internetowej, jeśli AIHelps stwierdzi naruszenie przez Ciebie obowiązków opisanych w Warunkach lub naruszenie prawa według obowiązującego ustawodawstwa.

8.2. Ponadto, AIHelps zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do Strony Internetowej według własnego uznania i w dowolnym momencie.

8.3. AIHelps posiada prawo do powstrzymania Cię od jakichkolwiek działań w Oprogramowaniu, jeśli są one nielegalne lub zabronione w ramach niniejszych Warunków.