ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 ОФЕРТА

поставки програмної продукції в електронній формі

 Товариство з обмеженою відповідальністю «АІ Хелпс», ідентифікаційний код юридичної особи 43812176, в особі генерального директора Головенко Юлії Петрівни, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Постачальник»,

 керуючись, ст. 205, ст. 419, частиною 3 ст. 426, ст. 441, ст. 633, ст. 634, ст. ст. 638 – 644 Цивільного кодексу України, частиною 7 статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»,

беручи до уваги, що Постачальник має право законним чином вводити у цивільний обіг шляхом продажу в Україні примірники (екземпляри) в електронній формі комп’ютерних програм «BEAUTY PRO», «DENTA PRO», «FITNESS PRO», та інші об’єкти, що розміщені на інтернет-платформі AIHelps, а також їх компоненти/модулі (далі – «Програма» або «Програмна продукція»),

пропонує фізичним, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, які в подальшому іменуються «Замовники», шляхом приєднання до цього договору поставки програмної продукції в електронній формі, який у подальшому іменується «Договір», придбати примірники (екземпляри) Програмної продукції в електронній формі у Постачальника для свого власного використання за функціональним призначенням, а не для розповсюдження серед інших осіб.

Договір є офертою та представлений (розміщений/оприлюднений) на веб-сторінці Постачальника за посиланням в мережі Інтернет: https://aihelps.com/.

Даний Договір є публічним і його умови є однаковими для всіх Замовників. Замовник не може запропонувати свої умови Договору. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому. Беззастережне прийняття його умов вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Постачальник публікує цей Договір про таке:

 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

1.1.    Публічний договір (надалі – Договір) – це правочин щодо поставки примірників (екземплярів) Програмної продукції (прикладних програм) Постачальника. Він встановлює однакові для всіх Замовників умови придбання на базі публічної оферти з моменту її акцептування Замовником.

1.2.    Оферта – пропозиція Постачальника, адресована будь-якій фізичній, та/або юридичній особі, та/або фізичній особі-підприємцю відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що міститься в оферті.

1.3.    Акцепт – відповідь Замовника, якому адресована оферта Постачальника, про її прийняття. Акцептом вважається початок використання Програмної продукції Замовником та/або надходження від нього оплати у розмірах, вказаних у тарифах на сайті Постачальника. Згідно із законодавством, акцепт повинен бути повним і безумовним (прийняття пропозиції на інших умовах визнається іншою офертою).

1.4.    Комп’ютерна програма – використовується у значенні, вказаному у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

1.5.      Програмна продукція – результати комп’ютерного програмування у вигляді відповідних примірників (екземплярів, у тому числі в електронній формі) комп’ютерних програм, яка дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі Замовника. Примірники комп’ютерної програми законним чином вводяться у цивільний обіг шляхом їх продажу в Україні з відома і з дозволу суб’єкта виключних майнових прав інтелектуальної власності та передаються з використанням мережі Інтернет.

Перелік програмної продукції Постачальника, яка доступна до використання за вибором Замовника, із зазначенням їх вартості, функціональних можливостей та строків доступу до неї наведено за веб-посиланням у мережі Інтернет на сайті Постачальника: https://aihelps.com/.

 Сторони погодили, що терміни «Програмна продукція», «Комп’ютерна програма», «Програма» мають однакове значення у розумінні Договору та можуть використовуватися у первинних документах Сторін, які підтверджують виконання зобов’язань за Договором.

1.6.    Замовник – особа (фізична та/або юридична особа, та/або фізична особа-підприємець), яка правомірно придбала (або має намір придбати) примірник комп’ютерної програми для власного використання за функціональним призначенням, а не для розповсюдження серед інших осіб.

1.7.    Демоверсія – повний безкоштовний доступ Замовника на термін 7 (сім) календарних днів до Програмної продукції для використання з ознайомлювальною метою.

1.8.      AIHelps – інтернет-платформа, розміщена за веб-посиланням https://aihelps.com/, що знаходиться у власності та під управлінням Постачальника, та на якій розміщений каталог програмної продукції, спрямованої на підтримку у керування малим бізнесом у сфері краси, спорту та здоров’я.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ) ЗАМОВНИКОМ:

2.1. Цей Договір є пропозицією (офертою) укласти електронну угоду. Договір укладається шляхом надання пропозиції Постачальником і прийняття її Замовником.

2.2.    Постачальник пропонує укласти цей Договір шляхом розміщення оферти в мережі Інтернет.

2.3. Якщо Замовник погоджується з офертою, він надає Постачальнику відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції укласти цей Договір шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:

–      використання демоверсії або фріверсії Програмної продукції;

–      оплата за використання Програмної продукції;

–      прийняття Замовником умов Договору шляхом повідомлення на e-mail–адресу Постачальника, вказану в цьому Договорі.

2.4. Акцептування публічної оферти свідчить про повну та безумовну згоду Замовника дотримуватись умов Договору. Замовник, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права його укладати.

2.5. Сторони погоджуються про неможливість відмови Замовника від вже акцептованої пропозиції.

2.6. Замовник, приймаючи викладені у Договорі умови та подаючи інформацію про себе, надає Постачальнику згоду на обробку своїх персональних даних та право вносити їх до бази даних Постачальника. У разі, якщо реєстрацію при першому користуванні Програмною продукцією здійснює представник Замовника – фізична особа, така фізична особа надає додатково згоду на обробку власних персональних даних та вносить до Програмної продукції запитувану інформацію про себе та про Замовника (яким може бути відповідний суб’єкт господарювання – юридична особа або фізична особа-підприємець)  у відповідні поля.

Сторони погодили, що у разі, якщо такою фізичною особою не буде внесено даних про відповідний суб’єкт господарювання до Програмної продукції, вона вважатиметься Замовником у понятті цього Договору за замовченням.

Замовник та представник Замовника погоджуються з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Замовника, може бути використано для:

–     здійснення розсилання Замовникові рахунків, e-mail- та СМС-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів;

–    проведення опитувань Замовника з метою з’ясування його думки щодо якості власних товарів чи послуг, тарифів тощо;

–     проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;

–   будь-яких інших дій Постачальника, безпосередньо пов’язаних із реалізацією ним своїх зобов’язань за цим Договором (зокрема, але не виключно, передавати таку інформацію своїм співробітникам та/або особам-підрядникам).

2.7.    Після підписання Договору Замовник вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх персональних даних до бази Постачальника.

2.8. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, виклавши їх у новій редакції на власному веб-сайті.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

3.1. Договором регулюються правовідносини, що виникають між Постачальником та Замовником у зв’язку із здійсненням Постачальником на користь Замовника поставки Програмної продукції.

3.2. Постачальник здійснює поставку Програмної продукції на користь Замовника, а Замовник приймає та оплачує вартість отриманої від Постачальника Програмної продукції у відповідності до умов Договору.

3.3. Сторони погодили, що Замовник використовує Програмну продукцію виключно для власних потреб. Всі майнові права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення належать Постачальнику. Замовник зобов’язується не вносити зміни до Програмної продукції, не здійснювати стосовно Програмної продукції модифікацію, адаптацію, переклад, декомпіляцію, дизасемблювання, та інші дії, що порушують права авторів на недоторканість Програмної продукції, а також будь-яких інших дій, що передбачені ст.50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (в редакції, чинній на дату укладення Договору).

 1. ПОРЯДОК, СТРОКИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ:

4.1. Ціна примірника(ів) комп’ютерної програми (надалі – «Ціна»), поставка якого(их) здійснюється за Договором, визначається у гривнях у відповідності до поточної (на дату здійснення платежу) редакції прайс-листа Постачальника на Програмну продукцію (доступного на офіційному веб-сайті Постачальника за посиланням у мережі Інтернет: https://aihelps.com/).

4.2. Сторони визнають та погоджуються з тим, що платіж (платежі) за поставку Програмної продукції, який (які) Замовник здійснює на користь Постачальника у відповідності із положеннями цього розділу Договору, не є роялті в розумінні п. п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України. Сторони визнають та погоджуються з тим, що операції з постачання Програмної продукції у межах Договору звільняються від оподаткування податком на додану вартість у відповідності до пункту 26-1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України.

4.3. Сторони погодили, що Замовник не зобов’язаний здійснювати будь-які виплати протягом перших 7 (семи) днів використання екземпляру Програмної продукції, що є демоверсією. Внесені протягом такого періоду Замовником налаштування до Програмної продукції можуть бути переведені з демоверсії Програмної продукції тільки після здійснення Замовником повної оплати згідно до умов цього Договору. Тестовий період може повторюватись, однак налаштування, внесені до Програмної продукції Замовником протягом такого тестового періоду, не можуть бути переведені з одного тестового періоду до іншого.

4.4. Усі грошові розрахунки (платежі), що передбачені Договором, здійснюються з використанням національної валюти України – гривні, у будь-який не заборонений законодавством України спосіб з використанням реквізитів Постачальника, що зазначені у цьому Договорі.

4.5. У разі, якщо оплата Програмної продукції здійснюється Замовником, що раніше вже придбавав аналогічний екземпляр Програмної продукції, та має намір отримати доступ до раніше внесеної ним інформації до такого екземпляру Програмної продукції із збереженням попередніх налаштувань, такий Замовник під час здійснення оплати має вказати власний персональний код клієнта в полі призначення платежу. Такий код присвоюється Постачальником Замовнику під час активації доступу до екземпляру Програмної продукції та зберігається у власному кабінеті Програмної продукції, а також у Постачальника.

У разі, якщо Замовник під час здійснення оплати не вказав власний персональний код клієнта, йому надається доступ до Програмної продукції як новому замовнику в порядку, встановленого умовами цього Договору.

Замовник має право звернутися в загальному порядку до Постачальника з проханням зазначення ним власноруч відповідного коду з обґрунтуванням необхідності вчинення таких дій. Постачальник розглядає відповідне звернення та виконує його на власне переконання та не зобов’язаний його задовольняти в обов’язковому порядку.

4.6. Сплата коштів за Програмну продукцію здійснюється на умовах попередньої оплати, шляхом сплати грошової суми, яка складає Ціну обраної Замовником Програмної продукції відповідно до положень п. 4.1. цього Договору. 

4.7. Після кожного оплаченого періоду Постачальник може надавати Замовникові кредитний період, тривалість якого встановлюється Постачальником індивідуально за власним переконанням. Оплата за кредитний період включається в оплату наступного оплаченого періоду.

4.8. У випадку розірвання Договору по будь-яким причинам, грошові кошти, внесені в якості передоплати не підлягають поверненню Замовнику.

 1. ПОРЯДОК, СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ:

5.1. Необхідною умовою для здійснення поставки Програмної продукції за Договором на користь Замовника є повна сплата Замовником на користь Постачальника вартості Програмної продукції, у порядку та на умовах встановлених пп.4.1., 4.6. цього Договору.

5.2. Після отримання Постачальником повної сплати Замовника, Постачальник надає (активує) Замовнику доступ до сплаченої ним Програмної продукції, що підтверджується шляхом розміщення відповідної інформації із зазначенням його тривалості у особистому кабінеті Замовника всередині Програмної продукції.

5.3. Поставка Програмної продукції в електронній формі відбувається засобами мережі Інтернет шляхом самостійного завантаження Замовником примірників комп’ютерних програм.

5.4. Надавши (активувавши) Замовнику доступ до Програмної продукції Постачальник фактично виконав перед Замовником свої зобов’язання з поставки Програмної продукції.

5.5. Після здійснення оплати Замовник, протягом періоду встановленого даним Договором, отримує доступ до Програмної продукції на постійній основі на термін рівний оплаченому обліковому періоду.

5.6. Оплата Замовником Ціни Програмної продукції у порядку та на умовах, встановлених цим Договором, прирівнюється до підписання обома Сторонами Акту приймання-передачі програмної продукції (далі також – Акт). За бажанням Сторін Акт може складатись окремо як в паперовому, так і електронному вигляді. У разі відсутності такої вимоги у Замовника, Постачальник може сформувати та підписати відповідний Акт в односторонньому порядку, що за своєю силою прирівнюється до двостороннього підписаного Сторонами Акту.

5.7. У разі складення за рішенням Сторін Акту в паперовому або електронному вигляді, два примірники сформованих Постачальником Актів направляються ним на електронну адресу Замовника, що була вказана останнім при реєстрації. Замовник має погодити, підписати та направити на поштову адресу Постачальника, вказану у реквізитах цього Договору, отримані від нього 2 (два) електронні екземпляри Актів протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх направлення Постачальником. Після отримання від Замовника підписаних екземплярів Актів, Постачальник підписує та повертає екземпляр Замовника в найкоротший строк. У разі, якщо від Замовника не надійшли погодження та/або підписані екземпляри Актів протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх направлення Постачальником, Акти автоматично вважаються такими, що підписані з обох сторін у відповідності до положень п.5.6. Договору.

5.8. Сторони погоджуються з тим, що факт неотримання Постачальником у строк 7 (сім) календарних днів з дати надання (активування) Постачальником доступу до примірників Програмної продукції, письмового обґрунтування відмови Замовника від підписання Актів, буде вважатися належним підтвердженням здійснення Постачальником поставки примірника Програмної продукції в електронній формі у повній відповідності до умов Договору.

5.9. Право власності на примірники Програмної продукції переходить до Замовника з моменту надання (активування) Постачальником доступу до сплаченої Замовником Програмної продукції.

 1. ЯКІСТЬ ПОСТАВЛЕНОЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ:

6.1. Якість Програмної продукції повинна відповідати вимогам, що зазвичай пред’являються до даного виду продукції, і повинна забезпечувати можливість використання Програмної продукції за її функціональним призначенням.

6.2. Замовник отримує примірник Програмної продукції в електронній формі у стані «як є» (загальноприйнятий міжнародний принцип «AS IS»). Програмна продукція може не відповідати очікуванням та/або потребам конкретного Замовника, але це не впливає на можливість використання Програмної продукції за її функціональним призначенням.

6.3. Постачальник не несе відповідальності за можливу невідповідність функціональності Програмної продукції очікуванням та/або потребам Замовника.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Постачальник зобов’язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити на користь Замовника поставку Програмної продукції у відповідності до вимог та в порядку, які визначені у положеннях Договору.

7.1.2. Прийняти в оплату Ціни Програмної продукції грошові кошти, які надходять від Замовника в розмірах та в порядку, що визначені Договором.

7.1.3. Дотримуватись вимог конфіденційності комерційної та іншої інформації щодо Замовника, яка стала відома у процесі виконання Договору. Розкрити таку інформацію третім особам Постачальник може за письмовою згодою Замовника або у встановленому порядку органам і суб’єктам, що уповноважені законодавством на отримання такої інформації, а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними, своїм радникам чи працівникам, за умови зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що їм надаватиметься.

7.1.4. Надавати консультаційну підтримку Замовнику з питань користування Програмною продукцією у час та способом відповідно до обраної Замовником Програмної продукції.

7.1.5. Надалі надавати Замовнику будь-які оновлення та нові версії Програмної продукції у випадку їх опублікування.

7.1.6. Надавати Замовнику технічну підтримку в процесі експлуатації Програмної продукції на прохання Замовника, за окремою угодою і за додаткову плату.

7.1.7. Виконувати інші обов’язки, що передбачені Договором.

7.2. Замовник зобов’язаний:

7.2.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити Ціну та прийняти поставлену Програмну продукцію у відповідності до вимог та в порядку, які визначені положеннями цього Договору.

7.2.2. Встановити поставлену Програмну продукцію та зареєструватися у ній.

7.2.3. Протягом терміну дії доступу до поставленої Програмної продукції завантажувати оновлення до неї.

7.2.4. Використовувати Програмну продукцію виключно відповідно до її цільового призначення.

7.2.5. Дотримуватись вимог конфіденційності комерційної та іншої інформації щодо Постачальника, яка стала відома у процесі виконання Договору. Розкрити таку інформацію третім особам Замовник може за попередньою письмовою згодою Постачальника або у встановленому порядку органам і суб’єктам, законодавством уповноваженим на отримання такої інформації, а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними, своїм радникам чи працівникам, за умови зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що їм надаватиметься.

7.2.6. Нести відповідальність за усю інформацію, яку Замовник використовує при роботі з Програмною продукцією та гарантувати, що він має усі необхідні дозволи на використання даних, в тому числі персональних даних, введених особисто або за допомогою уповноважених на те третіх осіб, зокрема, але не виключно має право зберігати такі дані за допомогою Програмної продукції.

У разі, якщо у Постачальника виникають сумніви у наявності законних підстав для зберігання та обробки Замовником такої інформації, Постачальник залишає за собою право призупинити доступ Замовника до Програмного продукції та звертається до Замовника (у тому числі, але не виключно, шляхом надсилання електронного листа на адресу Замовника, вказану ним на веб-сайті Постачальника перед здійсненням оплати або у особистому кабінеті Програмної продукції) із вимогою надати відповідні підтверджуючі документи.

Сторони погодили, що Замовник особисто несе відповідальність за будь-якими претензіями з боку третіх осіб, пред’явлені безпосередньо Постачальнику, у зв’язку з даними, наданими чи розміщеними Замовником в Програмній продукції.

У разі виникнення будь-яких претензій або судових позовів зі сторони третіх осіб, пов’язаних із збиранням, зберіганням або розголошенням персональних даних третіх осіб у Програмній продукції Постачальника, Замовник зобов’язується власними силами та за власний рахунок врегулювати такі спори, та за вимогою Постачальника відшкодувати усі понесені останнім пов’язані із цим збитки (у тому числі, але не виключно, в частині відшкодування розміру моральної та матеріальної шкоди).

7.2.7. Власними силами забезпечувати збереження інформації, яку Замовник використовує при роботі з Програмною продукцією, від посягань третіх осіб. У разі розголошення інформації або частини даних, що внесені Замовником до Програмного забезпечення, будь-яким третім особам, Постачальник відповідальності за такі дії не несе.

7.2.8. Використовувати Програмну продукції виключно у відповідності до законодавства України та/або інших країн (якщо Програмна продукція використовується Замовником на території іншої країни) та гарантувати законність власної діяльності, що пов’язана із використанням Програмної продукції. У разі, якщо у Постачальника виникають підозри з питань дотримання законодавства Замовником, Постачальник залишає за собою право призупинити доступ Замовника до Програмної продукції та повідомити про відповідні підозри уповноваженим органам.

7.3. Постачальник має право:

7.3.1. Отримувати плату за постачання Програмної продукції у порядку та розмірі, встановленому умовами цього Договору;

7.3.2. Використовувати у маркетингових матеріалах (зокрема, але не виключно, під час публікації статей, збірок, брошур тощо як у електронній, так і у друкованій формі) фірмове найменування або знак для товарів та послуг Замовника в якості клієнта Постачальника. Публікувати на власних веб-сайтах посилання на веб-сайт або офіційні сторінки у соціальних мережах Замовника, а також інші ресурси Замовника за вибором Постачальника та без необхідності попереднього погодження із Замовником.

7.3.4. Вимагати від Замовника опублікування посилання на веб-сайт Постачальника на власному веб-сайті Замовника та інших ресурсах за вибором Постачальника.

7.3.5. Використовувати інформацію про Замовника, за виключенням його персональних даних за допомогою яких можлива ідентифікація, для підрахунку і ведення будь-якої статистики та/або поширення інформації про кейси з власної практики.

7.4. Замовник має право:

7.4.1. Використовувати Програмну продукцію виключно за призначенням, а саме:

А) надавати співробітникам Замовника доступ для роботи в Програмному забезпеченні;

В)  використовувати в робочих цілях інформацію, згенеровану в результаті використання Програмної продукції;

С) використовувати Програмну продукцію під час здійснення власної господарської діяльності, за виключенням перепродажу, оренди або передачі Програмної продукції третім особам, зокрема, але не виключно з освітньою метою та/або з метою розробки аналогічного продукту.

7.4.2. Отримувати цілодобовий доступ до Програмної продукції протягом терміну дії її активованого оплаченого доступу.

7.4.3. За власним бажанням здійснювати заміну Сторони Замовника за Договором, внаслідок чого передавати право власності на інформацію або частину даних, що внесені Замовником до Програмної продукції, третім особам відповідно до власних окремих домовленостей. У такому випадку Замовник зобов’язаний звернутися до Постачальника на юридичну адресу, вказану у реквізитах до цього Договору, із відповідним письмовим запитом щодо передачі належної інформації конкретній особі з вказанням коректних персональних даних своїх та особи-правонаступника (зокрема, але не виключно, номеру телефону та електронної адреси, за якими відбуватиметься ідентифікація таких осіб Постачальником).

7.4.4. На власний розсуд передавати інформацію або частину даних, внесених ним до Програмної продукції, третім особам або стороннім застосункам (у тому числі за допомогою автоматизованого інтерфейсу Програмної продукції). У такому разі, виключно Замовник несе повну відповідальність за конфіденційність переданих даних та їх цільове використання з урахуванням належних йому дозволів на збирання та зберігання персональних даних.

7.5. Сторони погодили, що передання Постачальником інформації або частини даних, внесених до Програмної продукції Замовником, уповноваженим особам Замовника, зокрема, але не виключно, у порядку, встановленому п.7.4.3. Договору, може відбуватися у тому ж вигляді, в якому вона була внесена Замовником, без згенерованих та розрахованих на її базі Програмною продукцією даних, графіків, зведень тощо.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, у відповідності до норм чинного в Україні законодавства та положень Договору.

8.2. Права, надані Замовнику за цим Договором мають юридичну силу за умови, що усі відповідні платежі за цим Договором здійснюються вчасно. У випадку порушення термінів оплати, передбачених умовами цього Договору, Постачальник вправі розірвати цей Договір негайно, зважаючи на те, що таке розірвання не вважається порушенням цього Договору.

8.3. Постачальник не несе відповідальності:

8.3.1. за дії та результати дій Замовника, що пов’язані із використанням Програмної продукції;

8.3.2. за збитки будь-якого характеру, завдані Замовнику в наслідок втрати або розголошення даних, необхідних для доступу до Програмної продукції, не з вини Постачальника;

8.3.3. за якість послуг, пристроїв та додаткового програмного забезпечення, необхідних для роботи з Програмною продукцією Постачальника, що забезпечуються або постачаються третіми особами.

8.4. Замовник несе повну відповідальність за правильну і стабільну роботу Програмної продукції у випадку надання доступу через автоматизований інтерфейс будь-яким третім особам. У випадку нанесення будь-якої шкоди Програмній продукції та/або Постачальникові, у тому числі моральної або репутаційної, що спричинено діями або бездіяльністю третіх осіб, яким було надано Замовником доступ до Програмного забезпечення, Замовник має відшкодувати Постачальникові нанесену шкоду у порядку та розмірах, визначених Постачальником.

8.5. Замовник несе відповідальність за збої в роботі Програмної продукції та/або порядку зберігання та розповсюдження конфіденційних даних, пов’язаних із роботою Програмної продукції, що пов’язані із будь-якими діями або бездіяльністю третіх осіб, яким Замовник надав повний або обмежений доступ до Програмної продукції або її складової.

8.6. Замовник здійснює використання Програмною продукцією на свій ризик, та погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не є вільним від помилок.

8.7.  У випадку порушення зобов’язань, які викладено у розділах 7 та 9 Договору, Замовник відшкодовує Постачальнику заподіяні таким порушенням збитки.

8.8. Сторони прямо погоджуються, що фінансова відповідальність перед Замовником не може застосовуватись до Постачальника за даним Договором.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ:

9.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам, а також не використовувати ці дані будь-яким іншим способом, ніж це необхідно для виконання зобов’язань за цим Договором.

9.2. Конфіденційною інформацією є умови цього Договору, будь-які документи і відомості, які передаються однією Стороною іншій Стороні в будь-якій формі, належать Сторонам, використовуються Сторонами або набуваються Сторонами в ході виконання своїх зобов’язань за Договором. Конфіденційна інформація може включати, зокрема, але не виключно: ідеї, концепції, бізнес-плани, винаходи, відкриття, формули, технологічні процеси, проектні рішення, технічні характеристики, прототипи, зразки, удосконалення, додатки, технічні і технологічні дані, імена, вихідні коди, програмні коди, інформація з баз даних, незалежно від того, чи є вони якимось чином запатентовані, зареєстровані або іншим чином публічно захищені.

9.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам протягом строку дії Договору і п’яти  (5) років після його припинення або визнання недійсним.

9.4. Умови конфіденційності не поширюються на:

9.4.1. Інформацію, яка стала загальнодоступною не з вини Сторін та до моменту її надання;

9.4.2. Інформацію, яка стала відома Стороні на законних підставах з іншого джерела;

9.4.3. Інформацію, що надається у відповідь на офіційний запит з боку державних органів, судів та інших органів, на прохання яких Сторони зобов’язані надавати таку інформацію відповідно до закону.

9.5. Сторони можуть підписати окрему угоду про конфіденційність (або будь-який аналогічний документ). У такому разі, така окрема угода про конфіденційність матиме переважну юридичну силу.

 1. ФОРС-МАЖОР:

10.1. Відповідно до цілей Договору, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вважаються будь-які повстання, заколоти, війни, страйки або інші колективні трудові спори, будь-які пожежі, повені або інші стихійні лиха, а також інші обставини, включаючи прийняття нових законодавчих актів державними органами України, які Сторона або Сторони не можуть передбачити, та на які Сторони не можуть безпосередньо вплинути, і які не залежать від волі Сторін.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

10.3. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну в письмовій формі про виникнення форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх виникнення, а також вживати всі необхідні заходи щодо уникнення та мінімізації негативних наслідків дії форс-мажорних обставин.

10.4. Якщо період форс-мажору перевищує 6 (шість) місяців і мета цього Договору не зможе бути досягнута, кожна з Сторін вправі розірвати цей Договір, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Цей Договір вважається розірваним з моменту отримання такого повідомлення.

10.5. Сторони погодили, що належним єдиним підтвердженням виникнення і дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є відповідний сертифікат (довідка) Торгово-промислової палати України або іншого належним чином уповноваженого органу.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

11.1. З усіх питань, що не врегульовані умовами цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

11.2. Сторони повинні прагнути вирішувати усі спори та розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору, шляхом переговорів.

11.3. У випадку, якщо спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці спори повинні бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ:

12.1. Договір набуває чинності з дати його укладення, яка визначається у відповідності до п. 2.3. Договору, та діє до закінчення Терміну дії активованого сплаченого доступу.

12.2. Дія Договору може бути припинена у разі ліквідації однієї з Сторін.

12.3. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, повідомивши Замовника шляхом направлення за 14 (чотирнадцять) днів повідомлення засобами електронного зв’язку.

12.4. У разі порушення Замовником умов цього Договору, Постачальник має право достроково розірвати Договір і негайно зупинити доступ до Програмної продукції без попереднього повідомлення Замовника.

12.5. Налаштування, що були внесені Замовником до Програмної продукції, зберігаються у своїй оригінальній формі протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати припинення цього Договору.

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ:

13.1. Сторони підтверджують, що у процесі виконання зобов’язань та реалізації прав за Договором або у зв’язку із ним, ними будуть використовувати усі можливі та доступні засоби для забезпечення дотримання авторських немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права на комп’ютерні програми, що охоплюються предметом Договору.

13.2. Сторони погоджуються та підтверджують, що єдиною редакцією Договору, яка має юридичну силу, є редакція, розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника в мережі Інтернет.

13.3. Зміни, доповнення до Договору здійснюються (вносяться) Постачальником шляхом затвердження та розміщення його нової редакції на веб-сторінці Постачальника. Такі зміни до Договору є чинними та обов’язковими для Сторін з моменту їх розміщення (оприлюднення) на веб-сторінці Постачальника. Замовник акцептом Договору надає свою повну, безумовну та безвідкличну згоду на викладений у цьому пункті порядок внесення змін та доповнень до Договору.

13.4. Не змінюючи, не заперечуючи та не відкидаючи викладеного у п. 13.2 Договору, Сторони, за взаємною згодою, можуть змінювати свої правовідносини за Договором шляхом укладання додаткових угод до чинного Договору.

13.5. Сторони підтверджують, що вони добровільно уклали Договір, що кожна з них має необхідний і достатній обсяг дієздатності для його укладення, а особи, які його авторизували, мають необхідний і достатній обсяг повноважень. Сторони вступають у правовідносини за Договором на основі рівності і підтверджують повну взаємну адміністративну, публічну, комерційну та будь-яку іншу незалежність. Кожна зі Сторін зобов’язується під час виконання своїх зобов’язань і реалізації своїх прав за Договором або у зв’язку з ним діяти у відповідність до загальноприйнятих принципів добросовісності, справедливості, розумності та чесної ділової практики.

13.6. Договір не є ліцензійним договором в розумінні ст. 1109 Цивільного кодексу України і на його підставі не виникає відносин, пов’язаних з передачею майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми.

13.7. У разі будь-яких змін: юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження (податкової адреси), банківських або інших реквізитів (в тому числі адреса електронної пошти), контактів, вказаних при обміні такою інформацією, кожна із Сторін Договору зобов’язана письмово сповістити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх настання.

13.8. Договір укладений українською мовою при повному розумінні Сторонами його змісту та термінів.

13.9. Особи, що діють від імені Сторін, мають на це відповідні повноваження та жодним чином не обмежені в укладанні Договору, надання вказаних в ньому заяв, гарантій та прийняття передбачених Договором зобов’язань і, у випадку будь-якого порушення зазначених в цьому пункті умов, несуть в повному обсязі відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Договором.

13.10. Якщо якась частина Договору вступає у суперечність, не відповідає або заборонена чинним законодавством України, і при цьому така частина Договору буду визнана недійсною в установленому порядку, Сторони погоджуються і цим визнають, що Договір в цілому не буде вважатися недійсним. Якщо будь-яке з положень цього Договору виявляється незаконним, недійсним або нездійсненним, то це не впливає на іншу частину цього Договору, і замість кожного такого положення, в Договір може бути внесено положення, що містить умови, в можливо більшій міри подібні тим, які містилися в незаконному, недійсному або нездійсненному положенні, і в той же час законні, дійсні і здійснені.

13.11. Нездійснення та/або не використання будь-якою Стороною будь-яких із своїх прав, повноважень або засобів захисту прав, встановлених Договором, а також права наполягати на неухильному дотриманні іншою Стороною умов Договору, не встановлює можливості для відмови такою Стороною від здійснення таких та інших прав, повноважень або засобів судового захисту прав, від виконання своїх зобов’язань по Договору, а також, від умов Договору або права вимоги неухильного дотримання умов Договору.

13.12. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору і прямо не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 1. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ АІ Хелпс

43812176

м.Київ, вул. Круглоуніврситетська 7, оф.29, 01024

Info@aihelps.com