ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про укладення ліцензійної угоди

УВАГА !!! Погоджуючись з положеннями цього документа Ви берете на себе зобов’язання, описані в цьому документі, і згодні нести відповідальність, передбачену в цьому документі. Крім того, Ви погоджуєтесь, що необхідні поля або графи, в залежності від обставин, були заповнені Вами особисто, коли Ви самостійно робили запит про надання ліцензії на власний розсуд. Крім того, Ви підтверджуєте, що Вам виповнилося принаймні 21 рік і Ви маєте необхідні права і повноваження для представлення юридичної особи / Інтернет-сайту / порталу і т. д., від імені якого Ви робите запит, і що Ви несете повну відповідальність за такий запит і його наслідки.
Зверніть увагу, що текст цієї Публічної Оферти, а отже, і умови Угоди, яку вона відображає, безумовно діє тільки в той час, коли Ви читаєте його і здійснюєте Акцепту Оферти в передбаченому порядку. Текст цього документа може бути змінений або доповнений в будь-який час і лише остання версія повинна вважатися єдино вірною.

     ТОВ «ЕЙАЙХЕЛПС», юридична особа, зареєстрована в Україні та згідно з чинним законодавством України; код ЄДРПОУ: 37641284; банківські дані: 26002052763343, ПриватБанк, Україна; в особі головного виконавчого директора Адама Головенка, (надалі – «Ліцензіар») публікує цю Публічну Оферту – офіційну пропозицію про укладення ліцензійної угоди до будь-якої третьої сторони відповідно до умов, викладених нижче:

 

1. ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ЦІЙ ОФЕРТІ

1.1. У цій Публічній Оферті нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

Угода – ліцензійна угода, укладена між Сторонами за допомогою Акцепту Оферти. Будь-яке посилання на Угоду (розділ або пункт Угоди) в Оферті і / або її положеннях означає відповідне посилання на Оферту (її розділ або пункт) і / або її умови. Повний текст Угоди, що відображає умови і положення даної Оферти, доступний для Ліцензіата після Акцепту Оферти в особистому кабінеті Ліцензіата в AIHelps.

Акцепт Оферти – це повна і беззастережна згода Ліцензіата з умовами Оферти і правил використання програмного забезпечення, надана за допомогою заповнення всіх обов’язкових полів оферти або спеціальної таблиці, представленої Ліцензіаром.

Сторони – разом іменовані Ліцензіар та Ліцензіат, а кожен окремо «Сторона».

Програмне Забезпечення – сукупність програм та їх частин, записаних на фізичному носії (в т. ч. у електронній формі).

AIHelps – інтернет-платформа, що забезпечує доступ до програмних продуктів та послуг, призначених для підтримки управління підприємствами малого бізнесу в сфері краси та здоров’я (наприклад: стоматологічні клініки, фітнес-клуби, салони краси), розташована на Сайті. AIHelps розроблена Ліцензіаром, постачається Ліцензіаром, є власністю Ліцензіара та розташована на сервері Ліцензіара. Доступ до AIHelps та можливість її використання надаються з різних систем і пристроїв цифрового доступу. AIHelps включає в себе програмне забезпечення, призначене для підтримки управління підприємствами малого бізнесу, в основному, за рахунок адміністрування баз даних, написаних AIHelps, включаючи, але не обмежуючись, програмно-технічним забезпеченням Сайту, документацією AIHelps, базами даних та / або всіма іншими файлами, включеними в повний пакет програмного забезпечення AIHelps, а також деякими можливостями, які надають Ліцензіату доступ до Програмного Забезпечення та Баз Даних. Програмне Забезпечення AIHelps можна використовувати шляхом встановлення на комп’ютерне обладнання Ліцензіата клієнтського Програмного Забезпечення (клієнтський доступ), або шляхом онлайн реєстрації на Сайті та подальшого використання віддаленого доступу. Будь-які основні модулі та інші інтегровані частини AIHelps, включаючи її програмні складові, не є самостійним програмним забезпеченням і є об’єктом права інтелектуальної власності Ліцензіара – внаслідок цього вони можуть використовуватись виключно на підставі дозволу Ліцензіара.

Ліцензіат – будь-яка третя сторона, фізична або юридична особа, яка прочитала і прийняла правила і умови Публічної Оферти. Інформація про Ліцензіата повинна бути повністю відображена в друкованій версії цієї Угоди за допомогою відповідної функції сайту Ліцензіара.

Субліцензіати – усі фізичні особи, яким було надано доступ і права користування AIHelps шляхом створення і надання їм персонально Ліцензіатом реєстраційних даних, необхідних для використання баз даних AIHelps, створених Ліцензіатом. Ці фізичні особи не можуть бути наділені будь-якими правами окрім наданих Ліцензіату за цією Угодою, на платній чи будь-якій іншій господарській підставі.

Суб’єкт підприємницької діяльності – особисто Ліцензіат або підприємець чи юридична особа, яка здійснює свою господарську діяльність в сфері краси та здоров’я (наприклад: стоматологічні клініки, фітнес-клуби, салони краси), належним чином і на законних підставах представлена/-ий Ліцензіатом, а саме салон краси «________», розташований в країні _________, ід. код: ___________, що здійснює адміністрування та управління наступними салонами краси: _______________________. Надалі термін «Ліцензіат» включає термін «Суб’єкт підприємницької діяльності», якщо в нижченаведеному тексті прямо не обумовлено інше.

База Даних – окрема сукупність певних даних, доданих, розміщених, впорядкованих та використовуваних Ліцензіатом у рамках AIHelps. База даних або будь-яка кількість Баз Даних є невід’ємною частиною AIHelps. Бази Даних Ліцензіата можуть, за вибором Ліцензіата, зберігатися на технічному обладнанні або сервері Ліцензіата («Самостійний хостинг») чи на Сервері AIHelps («Хмарний хостинг»). В залежності від способу зберігання Баз Даних, передбачений різний обсяг прав та гарантій щодо використання таких Баз Даних, як це передбачено цією Угодою.

Додаткові Послуги – будь-які додаткові послуги Ліцензіара, для Ліцензіата, серед яких: розробка продукту, дизайн, кодування і т. д. Зазвичай Додаткові Послуги є предметом окремої угоди між Сторонами, яка може міститись в додатку до цієї Угоди.

 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ліцензіар надає невиключні майнові права інтелектуальної власності на використання за винагороду (ліцензію) AIHelps, що являє собою комп’ютерну програму, що функціонує як інтернет-платформа, а Ліцензіат набуває права, надані Ліцензіаром, та зобов’язується оплатити їх відповідно до умов цієї Угоди.

2.2. Невиключні права на інтелектуальну власність AIHelps, що надаються / ліцензуються Ліцензіату за цією Угодою не залежать від використання клієнтського чи віддаленого доступу, якщо це прямо не передбачено цією Угодою, та включають і обмежуються наступними правами:

– право Ліцензіата використовувати AIHelps на свій розсуд, на власний ризик за цією Угодою, за винятком права декомпілювати, розділяти, змінювати або модифікувати вихідний код, програмний код, компоненти програм AIHelps, а також всю AIHelps як цілісне Програмне Забезпечення, видаляти AIHelps частково або повністю, окрім випадків, коли Ліцензіар надав попередню письмову згоду на такі дії. Цей пункт жодним чином не обмежує право Ліцензіата змінювати, модифікувати, видаляти Бази Даних, створені Ліцензіатом або його Субліцензіатами, якщо такі є, під час використання AIHelps;

– право використовувати AIHelps у будь-який спосіб, передбачений цією Угодою, за умови дотримання всіх чинних стандартів, ліцензій та вимог діючого законодавства України, а також утримання від розміщення інформації і об’єктів (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси третіх осіб. Це зобов’язання поширюється також на використання веб-сайту Ліцензіата та / або веб-сайту Суб’єкта Підприємницької Діяльності таким Ліцензіатом та / або Суб’єктом Підприємницької Діяльності, або ж третіми особами, а також на встановлення правил використання третіми особами вказаних веб-сайтів;

– право використовувати усі функції і можливості AIHelps, доступ до яких було набуто за цією Угодою, у своїй власній діяльності, практиці Суб’єкта Підприємницької Діяльності та в діяльності будь-яких інших третіх осіб;

– право представляти Програмне Забезпечення масовій аудиторії таким чином, щоб представники Ліцензіата могли отримати доступ до Програмного Забезпечення з будь-якого місця і в будь-який час на власний розсуд, в тому числі через Інтернет, і т. д.;

– право включати Бази Даних AIHelps, якщо це технічно можливо, до будь-яких інших об’єктів права інтелектуальної власності, які належать і належатимуть виключно Ліцензіату чи Суб’єкту Підприємницької Діяльності і будуть використовуватися Ліцензіатом або Суб’єктом Підприємницької Діяльності у своїй господарській діяльності, за винятком відчуження об’єкта прав інтелектуальної власності, або власне прав на нього, будь-яким способом, якщо тільки Сторонами в письмовій формі не погоджено інше;

– право забороняти використовувати AIHelps третім особам на умовах використання AIHelps в будь-якій формі, будь-якою кількістю користувачів, за винятком Ліцензіара та за винятком осіб, ліцензованих або іншим чином уповноважених Ліцензіаром.

– право створювати реєстраційні дані (логін та пароль) для доступу Ліцензіатів і Субліцензіатів до AIHelps.
При цьому, Сторони визнають, що оновлення AIHelps при використанні клієнтського доступу може час від часу проходити некоректно або із затримкою – з незалежних від Сторін причин. Це, а також пов’язані з цим недоліки та помилки в роботі AIHelps, не буде вважатися порушенням даної Угоди чи гарантій Ліцензіара.

2.2.1. У випадку, якщо Ліцензіат використовує Хмарний хостинг AIHelps, він додатково наділяється наступними правами:

– право адміністративного доступу до своїх Баз Даних в AIHelps;

– право на використання останньої версії AIHelps, що включає всі оновлення AIHelps, якщо такі оновлення надаються і опубліковані Ліцензіаром;

– отримати хостинг AIHelps на ресурсах Ліцензіара в якості Додаткової Послуги за цією Угодою, вартість якої включена в суму оплати, передбачену цією Угодою.

2.2.2. У випадку, якщо Ліцензіат використовує Самостійний хостинг AIHelps, він додатково наділяється наступними правами:

– налаштувати Бази Даних AIHelps, на комп’ютерному обладнанні чи серверному просторі Ліцензіата або Суб’єкта Підприємницької Діяльності та мати до них такий же адміністративний доступ, як і при використанні Хмарного хостингу, – однак, лише таким чином, що не порушує права та інтереси Ліцензіара;

– деінсталювати та / або видалити Бази Даних з комп’ютерного обладнання чи серверного простору Ліцензіата або Суб’єкта Підприємницької Діяльності без права подальшого запиту даних резервного копіювання від Ліцензіара.

2.3. Права на інтелектуальну власність на AIHelps були і повинні бути, в разі необхідності, придбані Ліцензіаром в результаті роботи співробітників / роботи за наймом; усі права захищені.

 

3. ГАРАНТІЇ

Надаючи невиключне право інтелектуальної власності на AIHelps за цією Угодою Ліцензіар забезпечує і гарантує Ліцензіату наступне:

3.1. Ліцензіар є єдиним власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на AIHelps або отримав усі необхідні права, дозволи і згоду від авторів чи інших власників таких прав інтелектуальної власності з метою укладення Угоди;

3.2. Виключні права інтелектуальної власності на AIHelps станом на Дату набрання чинності не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

3.3. Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитись як таке, що Ліцензіат отримує право власності на AIHelps або виключні права інтелектуальної власності на AIHelps або будь-які інші права, прямо не передбачені в пункті 2.2. цієї Угоди.

3.4. Протягом терміну дії Угоди Ліцензіар надаватиме Додаткові Послуги відповідно до характеристик, перерахованих на Сайті Ліцензіара або в окремій угоді.

3.5. У випадку Самостійного хостингу Ліцензіар не може гарантувати будь-яку належну функціональність AIHelps або Баз даних (які зберігаються на комп’ютерному обладнанні Ліцензіата) з моменту їх успішного налаштування.

3.6. Ліцензіар у жодному разі не гарантує абсолютно точного виконання усіх побажань і очікувань Ліцензіата від використання AIHelps.

3.7. За винятком гарантій, прямо передбачених в Угоді, Ліцензіар не надає жодних явних або непрямих гарантій за Угодою і свідомо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо: якості та придатності AIHelps або Додаткових Послуг для досягнення конкретних цілей Ліцензіата або Суб’єкта підприємницької діяльності; щодо можливості застосування AIHelps для будь-якої мети та завдання. Ліцензіар також не надає жодних гарантій, що AIHelps та її можливості відповідають очікуванням та уподобанням Ліцензіата чи будь-якої третьої сторони.

3.8. AIHelps надається та використовується на умовах «як є» – отже, не може вважатись несправним, помилково описаним чи таким, що відрізняється від зразка, представленого Ліцензіаром або побаченого Ліцензіатом. Таким чином ефективність і функціональність AIHelps у жодному разі не означає ефективність її інструментів, модулів, Баз Даних та інших інтегральних частин, методів і алгоритмів, відокремлених від AIHelps, або їх повну відповідність цілям Ліцензіата або Суб’єкта Підприємницької Діяльності, які такий Ліцензіат або Суб’єкт підприємницької діяльності може вважати необхідними або важливими.

3.9. За винятком положень п. 4.1.2., 4.4.7. і 4.5.4., ніщо в цій Угоді не надає жодній зі Сторін право використовувати торгові марки, товарні знаки, доменні імена та інші розпізнавальні знаки іншої Сторони. Такі права можуть бути надані лише на підставі письмової угоди з відповідною Стороною. Незалежно від вищевказаного, у випадку використання AIHelps Ліцензіатом на своїх веб-ресурсах (на яких AIHelps використовується через доступ до Хмарного хостингу або зберігається шляхом Самостійного хостингу), Ліцензіат зобов’язаний вказати Ліцензіара як власника і постачальника прав інтелектуальної власності на AIHelps на таких веб-ресурсах (шляхом розміщення фірмового найменування та посилання на Сайт Ліцензіара у наступному вигляді: «Всі права захищені, ТОВ «ЕЙАЙХЕЛПС», https://aihelps.com/ru/»).

3.10. Сторони визнають, що всі відносини та зобов’язання між Ліцензіатом і його клієнтами або особами, зазначеними у будь-якій Базі Даних, виходять за рамки цієї Угоди, і що Ліцензіат буде нести виключну відповідальність за всі і будь-які відповіді на запити своїх клієнтів.

3.11. Невиключні права інтелектуальної власності на AIHelps, які є предметом Угоди, повинні розглядатися як надані Ліцензіаром та придбані Ліцензіатом з Дати набрання чинності цієї Угоди та протягом всього терміну дії Угоди. Сторони погоджуються з тим, що немає ніякої необхідності підписання Акту прийому-передачі прав інтелектуальної власності.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Ліцензіар має право:

4.1.1. Отримувати плату за використання AIHelps, як зазначено у цій Угоді.

4.1.2. Використовувати у маркетингових матеріалах (серед яких: новини, публікації, друковані та веб-матеріали) фірмове найменування Ліцензіата в якості клієнта Ліцензіара. Публікувати на власних веб-сайтах посилання на Сайт Ліцензіата та на інші ресурси, що використовують AIHelps.

4.1.3. Вимагати від Ліцензіата опублікування посилання на Веб-сайт Ліцензіара на веб-сайті(ах) Ліцензіата та інших ресурсах, на яких використовується AIHelps.

4.2. Ліцензіар зобов’язаний:

4.2.1. Гарантувати надання невиключних прав інтелектуальної власності на AIHelps, відповідно до умов і в межах, визначених цією Угодою, вільних від будь-яких претензій третіх осіб.

4.2.2. Надалі надавати Ліцензіату будь-які оновлення та нові версії AIHelps у випадку їх опублікування.

4.2.3. Надавати Ліцензіату технічну підтримку в процесі експлуатації AIHelps на прохання Ліцензіата, за окремою угодою і за додаткову плату.

4.2.4. Надавати Ліцензіату послуги хостингу (виключно відповідно до умов, опублікованих на Сайті Ліцензіара) у випадку, якщо Ліцензіат бажає використовувати Хмарний хостинг AIHelps.

4.2.5. Надати консультаційну допомогу Ліцензіату для налаштування Хмарного хостингу AIHelps для веб-сайту Ліцензіата, або встановити AIHelps за додаткову плату у випадку, якщо Ліцензіат бажає використовувати Самостійний хостинг AIHelps.

4.3. Ліцензіат не має права:

4.3.1. Продавати чи будь-яким іншим чином відчужувати екземпляри AIHelps або будь-які модулі AIHelps на користь третіх осіб.

4.3.2. Передавати екземпляри AIHelps третім особам в будь-якій формі, окрім як це було погоджено Ліцензіаром відповідно до п. 2.2. цієї Угоди.

4.4. Ліцензіат має право:

4.4.1. Розробляти і публікувати власні продукти з використанням AIHelps або Баз Даних.

4.4.2. Користуватись AIHelps виключно на власний ризик.

4.4.3. На власний розсуд обрати Хмарний чи Самостійний хостинг AIHelps, а саме місце зберігання Баз Даних (з-поміж серверу Ліцензіара та комп’ютерного обладнання чи сервера Ліцензіата).

4.4.4. Отримати адміністративний доступ до AIHelps у випадку, якщо Ліцензіат бажає використовувати Хмарний хостинг AIHelps.

4.4.5. Самостійно здійснювати адміністрування та управління екземпляром AIHelps та Базами Даних на сервері або апаратному забезпеченні Ліцензіата у випадку, якщо Ліцензіат бажає використовувати Самостійний хостинг AIHelps. У жодному разі такі дії не повинні порушувати права та інтереси Ліцензіара або будь-яких третіх осіб.

4.4.6. У випадку претензій, клопотань, позовів проти Ліцензіара у зв’язку з використанням AIHelps Ліцензіатом, Суб’єктом підприємницької діяльності, Субліцензіатами чи використання матеріалів, наданих за цією Угодою – представляти інтереси Ліцензіара перед такими заявниками, позивачами, а також вступати в відносини, що стосуються таких претензій, заяв та дій, замість Ліцензіара, а також відшкодувати Ліцензіару всі витрати і збитки, які останній поніс або може понести у зв’язку з такими подіями після отримання від Ліцензіара доказів про понесення таких збитків або очевидне понесення таких збитків в майбутньому.

4.4.7. Використовувати в маркетингових матеріалах логотип Ліцензіара та фірмове найменування Ліцензіара як постачальника AIHelps, а також логотип AIHelps, включаючи, але не обмежуючись, використанням в новинах, публікаціях, друкованих та веб-матеріалах.

4.5. Ліцензіат зобов’язаний:

4.5.1. Здійснювати виплату винагороди Ліцензіару згідно з умовами цієї Угоди.

4.5.2. Утримуватись від надання, передачі та відчуження будь-яким чином прав власності, наданих Ліцензіату за цією Угодою, якщо інше прямо не передбачено цією Угодою.

4.5.3. Використовувати AIHelps і права власності на AIHelps виключно в межах прав, наданих Ліцензіату, зазначених в п. 2.2. цієї Угоди;

4.5.4. Опублікувати посилання на Сайт Ліцензіара на веб-сайтах Ліцензіата та інших ресурсах, що використовують AIHelps, а також зазначити, що продукти або ресурси Ліцензіата розробляються з використанням AIHelps.

4.5.5. Нести відповідальність за усю інформацію, яку Ліцензіат надає Ліцензіару і гарантувати, що Ліцензіат має усі необхідні дозволи на використання даних, в тому числі персональних даних, введених особисто Ліцензіатом або Субліцензіатами; на використання таких даних будь-яким чином за допомогою Баз Даних чи AIHelps. Крім того, Ліцензіат особисто несе відповідальність за будь-якими претензіями з боку третіх осіб, пред’явлені безпосередньо Ліцензіату, у зв’язку з даними, наданими чи розміщеними Ліцензіатом в AIHelps.

 

5. УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ліцензіат не зобов’язаний здійснювати будь-які виплати протягом перших 7 днів використання AIHelps, оскільки таке використання здійснюється виключно з метою тестування та ознайомлення. Бази Даних можуть бути переведені з тестової версії AIHelps тільки після здійснення належної оплати. Тестовий період може повторюватись, однак База Даних не може бути переведена з одного тестового періоду до іншого.

5.2. Після кожного оплаченого періоду надається кредитний період, який триває протягом п’яти днів. Оплата за кредитний період включається в оплату наступного оплаченого періоду.

5.3. Отримавши права інтелектуальної власності на AIHelps, Ліцензіат зобов’язаний виплачувати винагороду в розмірі, обумовленому Сторонами в цій Угоді. Ця винагорода є адекватною, справедливою, повною, і такою, що включає в себе усі платежі, які Ліцензіат зобов’язаний здійснити на користь Ліцензіара у зв’язку з набуттям прав інтелектуальної власності на Програмне Забезпечення за Угодою, а також отримати екземпляр AIHelps у випадку користування Самостійним хостингом, та встановити його на умовах, передбачених у цій Угоді. Ліцензіат несе відповідальність за нарахування і утримання усіх податків, які застосовуються відповідно до міжнародного законодавства, та усіх платежів за цією Угодою.

5.4. Усі платежі за цією Угодою здійснюються в розмірі та у відповідності з умовами оплати, передбаченими відповідним режимом використання AIHelps Ліцензіатом (що є невід’ємною частиною даної Угоди), як це передбачено на Сайті Ліцензіара за адресою: https://beautyprosoftware.com/price/. Для здійснення розрахунків жодних додаткових рахунків-фактур від Ліцензіара не вимагається.

5.5. Будь-які платежі за цією Угодою здійснюються з урахуванням усіх податків, що застосовуються відповідно до чинного міжнародного законодавства. Кожна Сторона оплачує комісії своїх обслуговуючих банків і платіжних систем.

5.6. Повернення будь-якого платежу, здійсненого за використання AIHelps або надання Додаткових Послуг, може здійснюватися Ліцензіаром після і на підставі спеціального повідомлення Ліцензіата, надісланого на адресу Ліцензіара, зазначену в п. 10.5 нижче. Платіж, здійснений за цією Угодою, може бути предметом повернення тільки у випадку безперервного виконання всіх умов з дати платежу до дати повернення:

5.6.1. Платіж не був повністю списаний Ліцензіаром з віртуального рахунку Ліцензіата за використання AIHelps або Додаткових Послуг – в такому випадку, та частина, що не була списана, підлягає поверненню;

5.6.2. Платіж був фактично отриманий Ліцензіаром;

5.6.3. Ліцензіат не має фактичного боргу перед Ліцензіаром – у іншому випадку, платіж повинен бути використаний для погашення боргу;

5.6.4. Ліцензіат надає усі платіжні реквізити і метадані, які може вимагати (в тому числі – повторно вимагати) Ліцензіар.

5.7. Ліцензіар може вимагати повернення платежу протягом 14 календарних днів після відповідної дати оплати – незалежно від причин такого повернення.

5.8. Платіж підлягає поверненню до джерела відповідної оплати Ліцензіата або до будь-якого іншого пункту призначення, вказаного у відповідному запиті про повернення, однак за умови, що всі витрати бере на себе Ліцензіат.

5.9. Платіж підлягає поверненню протягом 120 календарних днів з дати відповідного повідомлення.

 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам, а також не використовувати ці дані будь-яким іншим способом, ніж це необхідно для виконання зобов’язань за цією Угодою.

6.2. Конфіденційною інформацією є умови цієї Угоди, будь-які документи і відомості, які передаються однією Стороною іншій Стороні в будь-якій формі, належать Сторонам, використовуються Сторонами або набуваються Сторонами в ході виконання своїх зобов’язань за Угодою. Конфіденційна інформація може включати, але не обмежуватись: ідеями, концепціями, бізнес-планами, винаходами, відкриттями, формулами, технологічними процесами, проектними рішеннями, технічними характеристиками, прототипами, зразками, удосконаленнями, додатками, технічними і технологічними даними, іменами, вихідними кодами, програмними кодами, інформацією з баз даних, незалежно від того, чи є вони якимось чином запатентовані, зареєстровані або іншим чином публічно захищені.

6.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам протягом строку дії Угоди і 5 (п’яти) років після його припинення або визнання недійсним.

6.4. Умови конфіденційності не поширюються на:

6.4.1. Інформацію, яка стала загальнодоступною не з вини Сторін та до моменту її надання;

6.4.2. Інформацію, яка стала відома Стороні на законних підставах з іншого джерела;

6.4.3. Інформацію, що надається у відповідь на офіційний запит з боку державних органів, судів та інших органів, на прохання яких Сторони зобов’язані надавати таку інформацію відповідно до закону.

6.5. Сторони можуть підписати окрему угоду про конфіденційність (або будь-який аналогічний документ). У такому разі, така окрема угода про конфіденційність матиме переважну юридичну силу.

6.6. Зберігання інформації та Бази Даних на Сервері AIHelps жодним чином не вважається порушенням зобовʼязання щодо конфіденційності.

6.7. Ліцензіат несе особисту відповідальність за збереження конфіденційності Баз Даних при Самостійному Хостингу.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Відповідно до цілей Угоди, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вважаються будь-які повстання, заколоти, війни, страйки або інші колективні трудові спори, будь-які пожежі, повені або інші стихійні лиха, а також інші обставини, включаючи прийняття нових законодавчих актів державними органами України, які Сторона або Сторони не можуть передбачити, не можуть безпосередньо вплинути, і які не залежать від волі Сторін.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

7.3. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну в письмовій формі про виникнення форс-мажорних обставин протягом семи (7) календарних днів з моменту їх виникнення, а також вживати всі необхідні заходи щодо уникнення та мінімізації негативних наслідків дії форс-мажорних обставин.

7.4. Якщо період форс-мажору перевищує шість (6) місяців і мета цієї Угоди не зможе бути досягнута, кожна з Сторін вправі розірвати цю Угоду, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Ця Угода вважається розірваною з моменту отримання такого повідомлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Права, надані Ліцензіату за цією Угодою мають юридичну силу за умови, що усі відповідні платежі за цією Угодою здійснюються вчасно. У випадку порушення термінів оплати, зазначених за посиланням: https://beautyprosoftware.com/price/, Ліцензіар вправі розірвати цю Угоду негайно, зважаючи на те, що таке розірвання не вважається порушенням цієї Угоди.

8.2. У випадку порушення зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, викладених в цій Угоді чи в окремій угоді про конфіденційність, Сторона, що порушила зобов’язання, повинна сплатити іншій Стороні відшкодування за кожне порушення в розмірі, встановленому цією іншою Стороною.

8.3. У випадку виникнення будь-яких претензій до Ліцензіата щодо порушень прав третіх осіб шляхом надання або в силу факту використання (але в жодному разі не способу чи методу такого використання) прав, наданих за Угодою, Ліцензіат зобов’язаний негайно інформувати про це Ліцензіара. Покриття всіх витрат і збитків, пов’язаних з врегулюванням цих претензій, позовів та / або ведення судових проваджень є обов’язком Ліцензіара. У випадках, передбачених цим пунктом, Ліцензіар зобов’язаний відшкодувати витрати і збитки, понесені Ліцензіатом.

8.4. У випадку виникнення будь-яких претензій до Ліцензіара щодо порушень прав третіх осіб або вимог чинного законодавства чи місцевих / корпоративних правил / норм у зв’язку з використанням (методами, підходами і формами такого використання) прав, наданих за цією Угодою, Ліцензіар зобов’язаний негайно повідомити про це Ліцензіата. Всі витрати і збитки, пов’язані з врегулюванням цих претензій, позовів та / або ведення судових проваджень є обов’язком Ліцензіата. У випадках, передбачених цим пунктом, Ліцензіат зобов’язаний відшкодувати витрати і збитки, понесені Ліцензіаром.

8.5. Сторони прямо погоджуються, що фінансова відповідальність перед Ліцензіатом не може застосовуватись до Ліцензіара за даною Угодою.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. З усіх питань, що не врегульовані умовами цієї Угоди, Сторони керуються діючим законодавством України.

9.2. Сторони повинні прагнути вирішувати усі спори та розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цієї Угоди, шляхом переговорів.

9.3. У випадку, якщо спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цієї Угоди, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці спори повинні бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

 

10. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ

10.1. Ця Угода вступає в силу з Дати набрання чинності у разі прикріплення електронного підпису Ліцензіата. Підтвердження чинності Угоди не вимагає жодних додаткових умов. Сторони визнають, що, на прохання будь-якої зі Сторін, примірники Угоди у друкованому вигляді повинні бути затверджені власноручним підписом і печаткою, за наявності печатки. Сторони повинні при цьому обмінятися оригінальними екземплярами – по одному примірнику для кожної зі Сторін.

10.2. Ця Угода може бути змінена або доповнена тільки за взаємною письмовою згодою Сторін, якщо інше не передбачено Угодою.

10.3. Ця Угода може бути розірвана:
– Ліцензіатом або Ліцензіаром у випадках, передбачених чинним законодавством України;
– Ліцензіатом, в будь-який час, шляхом надсилання Ліцензіару заяви про припинення Угоди і видалення реєстраційних даних Ліцензіата з Сайту Ліцензіара і AIHelps загалом, за умови, що такий Ліцензіат не має заборгованості перед Ліцензіаром; в такому випадку ця Угода вважається розірваною з моменту прийняття рішення Ліцензіаром про виконання вищевказаних положень;
– Ліцензіаром, у випадку, якщо Ліцензіат порушив свої зобов’язання за цією Угодою; у цьому випадку Угода вважається розірваною з моменту отримання Ліцензіатом відповідного повідомлення від Ліцензіара;
– Ліцензіаром, в будь-який час і на власний розсуд;
– За взаємною згодою Сторін.

10.4. Після закінчення дії Угоди усі кошти, переказані на віртуальний рахунок Ліцензіата в AIHelps не підлягають поверненню Ліцензіату, і стають власністю Ліцензіара.

10.5. Усі повідомлення за цією Угодою надсилаються у письмовій формі по електронній пошті і вважаються доставленими одразу після відправлення на електронну адресу відповідного адресата, за умови відсутності сповіщення про помилку надсилання такого повідомлення.
Для цієї мети Сторони використовують наступні електронні адреси:
Ел. пошта Ліцензіара: info@aihelps.com;
Ел. пошта Ліцензіата: ____________________.
У випадку, якщо повідомлення не було надіслано, незважаючи на правильність вказаної адреси, повідомлення буде вважатися доставленим одразу після відправлення на електронну пошту відповідного адресата, за умови, що вказана адреса уже використовувалась у переписці між Сторонами щонайменше один раз, та за умови відсутності сповіщення про помилку надсилання такого повідомлення.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Усі зміни і доповнення до Угоди, якщо такі є, повинні бути прийняті в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін в порядку, передбаченому в п. 10.1, викладеному вище.

11.2. Всі положення Угоди визначаються Сторонами як такі, що цілком узгоджуються з чинним законодавством, що застосовується до цієї Угоди. Визнання судом або будь-яким іншим компетентним органом будь-якого з положень Угоди недійсним або таким, що суперечить закону, не тягне за собою недійсність решти положень Угоди та Угоди в цілому.

11.3. Створення, підписання та укладення Сторонами цієї Угоди означає, що Ліцензіат добровільно, свідомо і законно набув інформацію, вказану в цій Угоді та необхідну для укладання цієї Угоди, і Ліцензіат надає Ліцензіару право зберігати, використовувати, узагальнювати, архівувати та видаляти таку інформацію, в тому числі персональні дані Ліцензіата, а також особисту та ділову інформацію третіх осіб, розміщену в Базах Даних AIHelps.

11.4. Підписання цієї Угоди означає також, що Ліцензіат згоден з Правилами та умовами (викладеними на Сайті за посиланням: https://beautyprosoftware.com/uk/terms-and-conditions) та Політикою конфіденційності (викладеною на Сайті за посиланням: https://beautyprosoftware.com/uk/privacy-policy/) та зобов’язується дотримуватися їх як юридично зобов’язуючих документів.

11.5. Ця Угода, якщо вона здійснена у друкованій формі, укладена українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. В іншому випадку, ця Угода вважається укладеною у одному цифровому екземплярі, що зберігається на Сайті Ліцензіара і Ліцензіат має право друкувати її на власний розсуд.